Téarmaí agus Coinníollacha Díola

AR | CN | DE | EN | ES | FR | IT | ID | IE | MX | MY | NL | NO | PT | RU | SG | TH | TR | TW

Cuirtear ar fáil duit ar an leathanach seo eolas i dtaobh U.S. Direct E-Commerce Teoranta, ag trádáil mar eShopWorld (“eShopWorld”, “ár”, “sinn” agus/nó “sinne”), agus na téarmaí agus na coinníollacha (na "Téarmaí") faoina ndíolaimid táirgí duit de réir alt 2.1 b thíos ("Táirgí") trínár suíomh idirlín ("ár suíomh"). Beidh feidhm ag na Téarmaí seo i leith conartha ar bith eadrainn i gcomhair díola Táirgí duit ("Conradh"). Roimh duit leas a bhaint as ár suíomh, léigh na Téarmaí seo go cúramach le do thoil agus bí cinnte go dtuigeann tú iad.

Nótáil le do thoil go n-iarrfar ort toiliú leis na Téarmaí seo roimh duit ordú a chur isteach nó íocaíocht a dhéanamh. Má dhiúltaíonn tú glacadh leis na Téarmaí seo, ní bheidh tú in ann Táirgí ar bith a ordú ón suíomh againne ná íocaíochtaí ar bith a dhéanamh ina leith.

Is ceart duit cóip de na Téarmaí seo a amharc, a léamh agus a phriontáil nó iad a shábháil isteach i do ríomhaire i gcomhair tagartha amach anseo. Féadaimid na Téarmaí seo a leasú ó am go ham mar a leagtar amach thíos. Uair ar bith gur mian leat Táirgí a ordú nó leas a bhaint as an suíomh againn, seiceáil na Téarmaí seo le do thoil chun a chinntiú go dtuigeann tú na Téarmaí a mbeidh feidhm acu ag an am sin.

1. EOLAS FÚINN

1.1 Is sinne U.S. Direct E-Commerce Teoranta ag trádáil mar eShopWorld, cuideachta arna ionchorprú in Éirinn dar uimhir chláraithe cuideachta 479237 agus a bhfuil a hoifig chláraithe ag Bloc Theas, Foirgneamh na Slí Dála, 110-115 Páirc Ghnó Airside, Sord, Contae Bhaile Átha Cliath, Éire.

1.2 Teagmháil linn

1.2.1 Más mian leat teagmháil a dhéanamh linn ar chúis ar bith, cúis ghearáin san áireamh, déan amhlaidh le do thoil trí ríomhphost a chur chugainn ag info@eshopworld.com.

1.2.2 Má bhíonn orainn teagmháil a dhéanamh leat nó fógra a thabhairt duit i scríbhinn, déanfaimid amhlaidh tríd an ríomhphost nó tríd an bpost chuig an seoladh a thabharfaidh tú dúinn san ordú agat.

2. MAR A CHRUTHAÍTEAR AN CONRADH IDIR SINNE AGUS TUSA

2.1 Conraímid le miondíoltóirí ar fud an domhain chun marsanacht na miondíoltóirí sin a chur ar fáil i do thírse. Ag déanamh mar sin dúinn, féadaimid infheictheacht costais sheachadta a chur ar fáil duit in iliomad airgeadraí ar idirbhearta a bhaineann le marsanacht na miondíoltóirí sin.

2.2 Trí ordú a chur isteach chugainn trínár suíomh, admhaíonn tú gur linne a dhéanfar an t-idirbheart agus ní leis an miondíoltóir ábhartha. Admhaíonn tú leis go gceannóimidne, tar éis dúinne údaracht agus leordhóthanacht an eolais a chuirfidh tú ar fáil a fhíorú go rathúil, an mharsanacht ón miondíoltóir ábhartha ansin chun í a athdhíol duitse ar na suimeanna a cuireadh i láthair agus a comhaontaíodh nuair a chuir tú an t-ordú faoi bhráid agus chun na críche sin amháin. Beimid freagrach as an t-ordú a chomhlíonadh duit.

2.3 Beidh treoir le fáil ar an suíomh maidir leis na céimeanna nach mór duit a chur uait chun an t-ordú a chur isteach chugainn agus chun íocaíocht a dhéanamh. De réir an phróisis ordaithe againn beidh seans agat earráidí ar bith a sheiceáil agus a leasú roimh duit an t-ordú a chur faoinár mbráid. Iarrtar ort am a ghlacadh chun an t-ordú a léamh agus a sheiceáil ag gach leathanach den phróiseas ordaithe.

2.4 Tar éis duit ordú a chur isteach chugainn, gheobhaidh tú ríomhphost uainn ag admháil go bhfuil ordú faighte againn uait. Cuirfear bille chugat nuair a bheidh an t-ordú próiseáilte agus ní chruthófar an Conradh eadrainn go dtí an pointe sin.

2.5 Cuirfimid ríomhphost chugat lena ndeimhneofar go bhfuil na Táirgí seolta ("Deimhniú Seolta").

2.6 Más rud é nach mbímid in ann Táirge a chur ar fáil duit, ar an gcúis nach bhfuil an Táirge sin i stoc mar shampla nó nach bhfuil sé ar fáil a thuilleadh nó de bharr earráide sa phraghas ar ár suíomh nó ar shuíomh an mhiondíoltóra ábhartha, cuirfimid an méid sin in iúl duit tríd an ríomhphost agus ní phróiseálfaimid an t-ordú. Má bhíonn íoctha agat as na Táirgí cheana féin, déanfaimid an tsuim iomlán a aisíoc leat, aon chostais sheachadta a gearradh san áireamh, a luaithe is féidir agus ní thabhóimid aon dliteanas eile duit.

2.7 Admhaíonn tú go mbeidh cead againn údaracht agus leordhóthanacht an eolais a chuirfidh tú ar fáil a fhíorú agus, sa chás nach mbeimid in ann an t-eolas a fhíorú go huathoibríoch, go mbeidh cead ag ár n-ionadaithe dul i dteagmháil leat agus/nó leis an mbanc eisithe cárta creidmheasa agat chun a dheimhniú cé tú féin agus/nó go bhfuil rún agat an t-ordú a chur isteach chugainn.

2.8 Nótáil le do thoil go bhfuil aon Táirgí a chuirtear ar fáil trínár suíomh ceaptha le húsáid neamhthráchtála, agus go bhfuil cosc daingean ar cheannach aon Táirgí chun críche iad a athdhíol.

2.9 Nuair a chuireann tú ordú isteach nó nuair a dhéanann tú íocaíocht trínár suíomh, barántaíonn tú go bhfuil ar do chumas iontráil go dlíthiúil ar chonarthaí ceangailteacha. Muirearóimid an cárta creidmheasa/dochair nó modh íocaíochta eile agat agus beidh an tuairisc "eShopWorld", “eSW”, nó a leithéid taobh leis na táillí ar do ráiteas cuntais. Barántaíonn tú gur eolas ceart an t-eolas ar fad atá curtha ar fáil dúinn chun críche na híocaíochtaí a phróiseáil agus go bhfuil údarás agat leas a bhaint as an modh íocaíochta atá arna thairiscint. Admhaíonn tú go mbeidh cead againn údaracht agus leordhóthanacht an eolais íocaíochta a chuirfidh tú ar fáil a fhíorú.

2.10 Admhaíonn tú go ndéanfaimid scagadh réamhíocaíochta ort agus ar an eolas a bheidh curtha ar fáil agat. Tá na seiceálacha seo ceaptha chun eShopWorld a chosc ó ghnó a dhéanamh le haon duine, nó eintiteas nó tír a bheidh faoi smachtbhanna, de shárú ar dhlíthe agus riachtanais rialála infheidhme ar bith sna críocha ina n-oibrímid (ag cur san áireamh gach dlí agus rialachán custaim agus rialúchán easpórtála agus iompórtála arna riar ag Rialtas SAM ach gan a bheith teoranta dóibh sin (ag cur san áireamh na Rialacháin Riartha Easpórtála faoi Roinn Tráchtála SAM ach gan a bheith teoranta dóibh sin), ag an Aontas Eorpach agus ag aon dlínse infheidhme eile).

2.11 Cuirimid ar fáil mar sheirbhís duit na cánacha agus na dleachtanna cuí a chinneadh atá lena gcur i bhfeidhm ar iompórtáil an Táirge agat, agus na cánacha agus na dleachtanna sin a bhailiú agus a thuairisciú agus, de réir mar is infheidhme, a chur chuig an údarás cánach cuí thar do cheannsa.  I gcás earraí a iompórtáiltear isteach san Aontas Eorpach, áirítear na cánacha agus na dleachtanna iarmhartacha san íocaíocht agat, íocann eShopWorld iad agus ní bhíonn aon chostais bhreise ann.  Trí ghlacadh leis na Téarmaí, údaraíonn tú eShopWorld chun glacadh le haon éilimh bhreise maidir le tobhaigh (measúnú breise) ó na húdaráis custaim a bhaineann. I gcás earraí neamhEorpacha áirithe a iompórtáiltear, beidh tú freagrach as cánacha agus dleachtanna a chur chuig an údarás cánach cuí.  Is de réir conartha lastais a cheannaítear gach Táirge a cheannaítear uainne.  Aistreofar an teideal do na Táirgí ón mhiondíoltóir cuí go dtí eShopWorld tar éis do na Táirgí bheith easpórtáilte.  Aistreofar an teideal ina dhiaidh sin ó eShopWorld chugatsa roimh don Táirge bheith iompórtáilte agus is tusa a bheidh mar iompórtálaí taifid. 

2.12 Nuair a chuireann tú ordú isteach ar Tháirgí chugainne, tugann tú údarás leis sin do bhróicéir custaim ceadúnaithe arna roghnú againne gníomhú mar do ghníomhaire agus gnó a dhéanamh le húdaráis eachtrannacha ioncaim chun do Tháirgí a imréiteach, cuntas a thabhairt maidir le cánacha agus custaim thar do cheann, do Tháirgí a chasadh ar ais agus, más infheidhme, éilimh ar aisíoc a ullmhú agus a chur faoi bhráid thar do cheann i leith marsanachta ar bith a chasann tú ar ais. Nótáil le do thoil go gcuirtear as an áireamh le halt 2.12 custaiméirí i gCeanada; is ceart do chustaiméirí i gCeanada tagairt do halt 6.8.

3. TÉARMAÍ ÚSÁIDE AN TSUÍMH AGAINN

3.1 Léigh na Téarmaí Úsáide seo go cúramach le do thoil roimh duit leas a bhaint as an suíomh idirlín seo. Trí leas a bhaint as an suíomh againn, tugann tú le tuiscint go nglacann tú leis na Téarmaí Úsáide seo agus go dtoilíonn tú géilleadh dóibh. Más rud é nach dtoilíonn tú leis na Téarmaí Úsáide seo, iarrtar ort éirí as leas a bhaint as an suíomh seo láithreach.

3.2 Ní ráthaímid go mbeidh ár suíomh ná inneachar ar bith atá ann ar fáil i gcónaí ná go mbeidh siad ar fáil gan bhriseadh. Ceadaítear rochtain ar ár suíomh ar bhonn sealadach, agus forchoimeádaimid ceart chun an suíomh ar fad nó cuid ar bith de a tharraingt siar, a scor nó a athrú gan fógra. Ní bheimid faoi dhliteanas duit má tharlaíonn sé ar chúis ar bith go mbeidh ár suíomhanna ar fad nó suíomh ar bith díobh gan a bheith ar fáil ag am ar bith nó ar feadh tréimhse ar bith.

3.3 Fútsa atá sé na socruithe riachtanacha ar fad a dhéanamh chun go mbeidh rochtain agat ar ár suíomh. Fútsa atá sé chomh maith a chinntiú go mbíonn an uile dhuine a dhéanann rochtain ar ár suíomh tríd an nasc idirlín agatsa ar an eolas faoi na Téarmaí seo, agus go ngéilleann siad dóibh.

3.4 Féadaimid na Téarmaí seo a leasú am ar bith tríd an leathanach seo a leasú. Seiceáil an leathanach seo ó am go ham le do thoil chun athruithe ar bith atá déanta againn a thabhairt faoi deara, mar go bhfuil siad ina gceangal ort.

3.5 Féadaimid ár suíomh a nuashonrú ó am go ham agus féadaimid an t-inneachar a athrú am ar bith.

3.6 Rochtain theoranta atá ar réimsí áirithe dár suíomh. Forchoimeádaimid an ceart chun teorainn a chur le rochtain ar réimsí eile dár suíomh, nó go deimhin ar an suíomh ar fad, de réir mar is rogha linn.

3.7 Tá an leas a bhaineann mionúr as ár suíomhanna (duine faoi bhun 18 mbliana d’aois) faoi réir ag toil an tuismitheora nó an chaomhnóra, agus tá an duine céanna freagrach as géilliúlacht an mhionúir. Comhairlímid do thuismitheoirí nó caomhnóirí a cheadaíonn do mhionúir leas a bhaint as an suíomh gur den tábhacht é go labhróidís le mionúir maidir lena sábháilteacht ar líne, mar nach bhfuil maolú ná seiceáil na fógraíochta ráthaithe ná foirfe. Is ceart mionúir ata ag baint leas as seirbhís idirghníomhach ar bith a chur ar an eolas maidir leis na rioscaí féideartha dóibh.

3.8 Ná bain leas as ár suíomh i mbealach ar bith a bhíonn ina chúis, nó a fhéadfadh bheith ina chúis, le damáiste don suíomh nó lagú ar infhaighteacht nó inrochtaineacht an tsuímh; nó i mbealach ar bith atá neamhdhleathach, mídhleathach, calaoiseach nó díobhálach, ná ar mhaithe le críoch nó gníomhaíocht ar bith atá neamhdhleathach, mídhleathach, calaoiseach nó díobhálach. Áirítear leo seo, gan a bheith teoranta dóibh, leas a bhaint as ár suíomh chun ábhar ar bith a chóipeáil, a stóráil, a óstáil, a sheoladh ar aghaidh, a sheoladh, a úsáid, a fhoilsiú nó a scaipeadh; rochtain gan údarás a fháil ar ár suíomh; sonraí a bhailiú ónár suíomh; cumarsáidí tráchtála gan iarraidh a sheoladh tríd ár suíomh; agus/nó beart ar bith, gan teorainn, a dhéanamh nach mbeadh de réir chríoch an tsuímh seo: orduithe ó thomhaltóirí a thabhairt isteach agus a chomhlíonadh.

3.9 Áit is gá tuairisceoimid aon sárú ar na Téarmaí seo do na húdaráis chuí forghníomhaithe dlí agus comhoibreoimid leis na húdaráis sin trí d’aitheantas agus/nó eolas pearsanta fút a nochtadh dóibh. Sa chás go dtarlaíonn sárú den saghas sin tiocfaidh deireadh láithreach le do cheart chun leas a bhaint as ár suíomh.

3.10 Forchoimeádaimid gach ceart, teideal agus leas inár gcearta maoine intleachtúla agus i gcearta maoine intleachtúla ár gcleamhnaithe, ar a n-áirítear, gan a bheith teoranta dóibh sin, aon phaitinní, trádmharcanna, marcanna seirbhíse, cóipcheart, cearta bunachair sonraí, cearta deartha, fios gnó, eolas rúnda agus aon chearta cosanta eile dá leithéid sin i dtír ar bith.

4. AN MÉID A ÚDARAÍONN TÚ DÚINN A DHÉANAMH

4.1 Trí leas a bhaint as ár suíomh, údaraíonn tú dúinn íocaíochtaí, aisíocaíochtaí agus coigeartuithe a phróiseáil do d’idirbhearta, cistí a chur ar ais chuig do chuntas bainc áit is infheidhme, do chárta creidmheasa a mhuirearú agus suimeanna ar bith atá dlite agat a íoc linne agus lenár gcleamhnaithe de réir na dTéarmaí seo.

4.2 Ní mór duit eolas fíor, cruinn a chur ar fáil dúinn nuair atá tú ag clárú agus ní mór duit an t-eolas seo a chothabháil agus a nuashonrú de réir mar is infheidhme. Féadaimid ag am ar bith éileamh ort eolas airgeadais, gnó nó pearsanta ar bith a iarraimid a chur ar fáil chun d’aitheantas a fhíorú. Ní phearsanóidh tú duine ar bith ná ní bhainfidh tú leas as ainm nach bhfuil tú údaraithe lena úsáid de réir dlí. Údaraíonn tú dúinn an t-eolas a fhíorú (eolas nuashonraithe san áireamh) agus an t-údarú tosaigh creidmheasa a fháil ón eisitheoir cárta creidmheasa agat.

5. SEOLADH

5.1 Beidh eolas seachadta agat sa Dheimhniú Seachadta agat lena mbeidh tú in ann seachadadh do Tháirgí a rianú. Corruair is féidir go rachaidh Imeacht nach raibh Neart Againn Air i gcion ar an seachadadh chugat. Feic alt 9 chun ár bhfreagrachtaí sa chás sin a fháil amach.

5.2 Más rud é nach mbíonn aon duine sa mbaile ag an seoladh chun an seachadadh a ghlacadh, féadann an t-iompróir fógra maidir le hiarraidh ar sheachadadh a fhágáil chun cur in iúl go bhfuil an mharsanacht casta ar ais chuig an iosta áitiúil. Má tharlaíonn sé seo, déan teagmháil le do thoil leis an iompróir ag an uimhir atá liostaithe ar an bhfógra maidir le hiarraidh ar sheachadadh. Má bhíonn fadhbanna ar bith eile agat, déan teagmháil le do thoil le eShopWorld ag info@eshopworld.com.

5.3 Beidh seachadadh ordaithe curtha i gcrích nuair a bheidh na Táirgí seachadta chuig an seoladh a thug tú dúinn, nó nuair a bhaileoidh tú féin nó iompróir atá ag gníomhú thar do cheann na Táirgí céanna uainne.

5.4 Corruair, féadann cuid d’ordú bheith as stoc nó arna ordú ag an miondíoltóir ábhartha ón soláthraí. Nílimid freagrach as moilleanna ar d’ordú mar gheall ar stoc bheith arna ordú ag an miondíoltóir ná as moilleanna arb é an miondíoltóir is cúis leo, agus ní dhéanfar do Tháirgí a sheachadadh ach tar éis do na Táirgí teacht chomh fada leis an iosta againn.

5.5 Seachadtar Táirgí chugat bunaithe ar an eolas a chuireann tú ar fáil dúinn agus fútsa atá sé bheith cruinn faoin eolas sin. Má sháraítear rialacháin ar bith (rialacháin easpórtála/iompórtála san áireamh gan a bheith teoranta dóibh sin) de bharr eolais mhíchruinn arna chur ar fáil agatsa is tusa atá freagrach as sárú dá leithéid ansin.

5.6 Féadann an tIompróir teagmháil a dhéanamh leat ó am go ham chun seachadtaí a shocrú, chun sonraí faoi sheachadtaí a dheimhniú nó chun seachadtaí a atheagrú.

6. AISCHUIR

6.1 Cuirfear sonraí ar fáil maidir le tabhairt ar ais an Táirge ar an gcuntar amach, gus/nó sa ríomhphost deimhnithe oird agat agus/nó sa Deimhniú Seolta agat.

6.2 Ná seoltar aischuir chuig seoladh ar bith seachas an seoladh a luaitear ar an “Tairseach Aischuir Marsanachta”. Cuirfear ar fáil na sonraí seo in éineacht leis an bpacáiste seachadta a mbeidh an t-ordú istigh ann nó sa ríomhphost Deimhnithe Seolta (a mbeidh nasc ann leis an “Tairseach Aischuir Marsanachta”).

6.3 Ní mór do Tháirgí a aischuirfear bheith i staid nua agus na lipéid nasctha leo agus ní mór an admháil bhunaidh nó an sonrasc bheith in éineacht leo. Seoltar gach Táirge aischurtha ar do phriacal féin. Má bhíonn lipéad aischurtha faighte agat, ní mór duit úsáid a bhaint as an lipéad aischurtha a cuireadh ar fáil duit tríd an “Tairseach Aischuir Marsanachta”.

6.4 Tá gach aisíocaíocht faoi réir ag cigireacht agus fíorú laistigh dár n-ionaid aischuir.

6.5 Ní dhéanfaimid aisíocaíocht leat ach amháin sa chás go mbeidh sonraí na dTáirgí aischurtha curtha ar fáil laistigh den Tairseach Aischuir Marsanachta.

6.6 Déanfar bunphraghas díolta na dTáirgí aischurtha a aisíoc leat mar aon le dleacht agus/nó cánacha más cuí, móide nó lúide creidmheasanna nó dochair eile ar bith a bheidh cinnte ag an miondíoltóir ábhartha agus aigesean amháin.

6.7 Déanfaimid aisíocaíocht leat de réir an chárta creidmheasa/dochair nó de réir modha íocaíochta ar bith eile a chuir tú ar fáil nuair a cuireadh isteach an t-ordú ar dtús. Próiseálfar an aisíocaíocht laistigh de cheithre lá oibre dhéag (14 lá oibre) tar éis don Táirge bheith tagtha ar ais san ionad aischuir agus é go hiomlán indíolta arís.

6.8 Siopadóirí Cheanada amháin: Rannpháirtí faofa i CREDITS le Gníomhaireacht Sheirbhísí Teorann Cheanada (CBSA) is ea eShopWorld. Trí earraí a ordú ó eShopWorld, údaraím leis seo Livingston International, bróicéir faofa custaim i CREDITS, chun gníomhú mar mo ghníomhaire, agus chun gnó a dhéanamh leis an CBSA chun cead scaoilte a fháil i leith mo mharsanachta, chun cuntas a thabhairt ar dhleachta agus ar chánacha, chun marsanacht a aischur go eShopWorld, agus chun éilimh ar aisíocaíochtaí a chur faoi bhráid go leictreonach thar mo cheann. Faoin gclár CREDITS, tuigim go seolfaidh CBSA aisíocaíochtaí ar bith i leith dleachta agus cánacha a íocadh ar an marsanacht aischurtha chuig an mbróicéir custaim, agus go bhfaighidh mise an aisíocaíocht go díreach ó eShopWorld. Ina theannta sin, údaraím Livingston International chomh maith chun aisíocaíocht ar bith arna eisiúint ag CBSA i m’ainmse a chur ar aghaidh, sa chaoi go bhféadfar aisíocaíocht a dhéanamh le eShopWorld.

7. CEARTA AN CHUSTAIMÉARA CHUN AISCHUIR AGUS AISÍOCAÍOCHTA (CUSTAIMÉIRÍ SAN AONTAS EORPACH)

7.1 Faoi réir ag alt 7.2 thíos, beidh ceart dlíthiúil agat chun "ré aithrí" a mbeidh sé de cheart agat d’ordú a chur ar ceal ar a feadh gan fáth ar bith, gan pionós, le suas go ceithre lá dhéag (14 lá) tar éis don ordú bheith faighte.

7.2 Beidh feidhm ag do cheart chun curtha ar ceal sna tosca ina mbeidh oibleagáid dhlíthiúil orainn a leithéid de cheart a chur ar fáil duit sa dlínse ábhartha agus sna tosca sin amháin.

7.3 Chun Conradh a chur ar ceal, ní gá duit ach cur in iúl dúinn go bhfuil socraithe agat cur ar ceal. Is é an bealach is éasca leis seo a dhéanamh ná an Fhoirm Chealaithe ar ár dTairseach Marsanachta Aischurtha a chomhlánú. Beidh nasc leis an bhFoirm Chealaithe Marsanachta Aischurtha san áireamh sa ríomhphost deimhnithe ordaithe agat agus/nó sa ríomhphost Deimhnithe Seolta agat. Má bhaineann tú leas as an modh seo, cuirfimid ríomhphost chugat chun a dheimhniú go bhfuil cealú an ordaithe faighte uait againn.

7.4 Déanfaimid aisíocaíocht leat de réir an chárta creidmheasa/dochair nó de réir modha íocaíochta ar bith eile a chuir tú ar fáil nuair a cuireadh isteach an t-ordú ar dtús. Próiseálfar an aisíocaíocht laistigh de cheithre lá oibre dhéag (14 lá oibre) tar éis don Táirge bheith tagtha ar ais san ionad aischuir agus é go hiomlán indíolta arís.

7.5 Ní mór aischuir a sheoladh chuig an seoladh a luaitear ar an “Tairseach Aischuir Marsanachta”, a mbeidh sonraí faoi ar fáil in éineacht leis an bpacáiste seachadta a mbeidh an t-ordú istigh ann nó sa ríomhphost Deimhnithe Seolta (a mbeidh nasc ann leis an “Tairseach Aischuir Marsanachta”). Ní dhéanfaimid aisíocaíocht leat i leith bunphraghais díolta na dTáirgí aischurtha, mar aon le dleacht agus/nó cánacha más cuí, agus i leith seolta agus láimhseála, ach amháin sa chás go mbeidh sonraí an ordaithe cealaithe curtha ar fáil laistigh den Tairseach Aischuir Marsanachta.

7.6 Ní mór do Tháirgí a aischuirfear bheith i staid nua agus an pacáistiú nó na lipéid bhunaidh nasctha leo agus ní mór an admháil bhunaidh nó an sonrasc bheith in éineacht leo. Seoltar gach Táirge aischurtha ar do phriacal féin. Moltar iad a sheoladh tríd an bpost cláraithe agus iad árachaithe, nó trí sheirbhís sheachadta ar bith eile a fhéadann pacáiste a rianú agus a n-éilítear síniú léi nuair a sheachadtar é.

7.7 Féadann tú ríomhphost a chur chugainn chomh maith ag info@eshopworld.com nó teagmháil a dhéanamh linn tríd an bpost ag eShopWorld c/o U.S. Direct E-Commerce Teoranta, 3ú Urlár, Foirgneamh na Slí Dála, 110-115 Páirc Ghnó Airside, Sord, Contae Bhaile Átha Cliath, K67 NY94 Éire. Má bhíonn tú ag cur ríomhphoist nó ag scríobh chugainn cuir san áireamh le do thoil d’ainm, do sheoladh ríomhphoist agus sonraí maidir leis an ordú chun cabhrú linn é a shainaithint. Má chuireann tú do chealú ar ordú tríd an ríomhphost nó tríd an bpost, beidh feidhm ag an gcealú ar an ordú ansin ón dáta ar a gcuireann tú an ríomhphost chugainn nó ar a gcuireann tú an litir sa phost chugainn. Tá tú freagrach as na costais seolta agus láimhseála a bhaineann leis an ordú cealaithe a sheoladh ar ais chuig eShopWorld. Ní bheidh feidhm aige seo má bhíonn lipéad ainmnithe nó réamhíoctha eShopWorld faighte agat.

7.8 Má chuireann tú do Chonradh ar ceal, déanfaimid na nithe seo a leanas:

7.8.1 an praghas a d’íoc tú ar na Táirgí a aisíoc leat;

7.8.2 an méid dleachta agus cánacha a íocadh a aisíoc;

7.8.3 costais ar bith a bheidh íoctha agat ar an seachadadh chugat a aisíoc, ach gurb é uasmhéid na haisíocaíochta ná costais seachadta de réir an mhodha seachadta is lú costais, rud a cheadaíonn an dlí.

7.9 Eiseofar aisíocaíochtaí laistigh de cheithre lá dhéag (14 lá) tar éis don Táirge bheith tagtha ar ais san ionad aischuir agus é go hiomlán indíolta arís.

8. BARÁNTAÍ TÁIRGE AGUS AN DLITEANAS FAOINA BHFUILIMID

8.1 Is ceart fadhbanna ar bith a bhaineann leis an mbaránta i leith Táirge a chur in iúl d’fhoireann tacaíochta custaiméirí an mhiondíoltóra ábhartha ag na sonraí teagmhála arna gcur ar fáil ar shuíomh idirlín an mhiondíoltóra. Cuirfimid aisíocaíocht ar fáil nó athsholáthróimid an Táirge de réir mar is cuí ar threoir a bheith faighte againn ón mhiondíoltóir agus ar an mbonn sin amháin.

8.2 Is é an miondíoltóir a chuireann ar fáil dúinn gach tuairisc ar tháirge agus sonraíocht táirge. Ní bharántaímid cruinneas, iontaofacht ná iomláine tuairisce nó sonraíochta dá leithéid. Ní thugaimid barántaí, ráthaíochtaí ná cúnaint de chineál ar bith maidir le hoiriúnacht, cáilíocht, sábháilteacht, nó cumas úsáide, nó cumas deisithe nó seirbhísithe, táirge ar bith a bheidh ceannaithe agat. Sa mhéid a cheadaítear de réir an dlí, séanaimid gach baránta follasach nó intuigthe, maidir le hoiriúnacht, cáilíocht, nó sábháilteacht an táirge, agus áirítear orthu sin gan a bheith teoranta dóibh sin barántaí intuigthe indíoltachta agus oiriúnachta chun críche áirithe. Sa mhéid a cheadaítear de réir an dlí, ní bheimid faoi aon dliteanas (bíodh sé sin i gconradh, tort (agus áirítear air sin gan a bheith teoranta dó sin, faillí), nó faoi aon téarma reachtúil intuigthe) maidir le damáistí de chineál ar bith agus áirítear orthu sin gan a bheith teoranta dóibh sin damáistí díreacha, indíreacha, teagmhasacha, pionósacha, speisialta agus iarmhartacha (agus áirítear orthu sin gan a bheith teoranta dóibh sin cailliúint brabús, cailliúint ioncaim nó cailliúint sonraí) ag éirí as nó mar gheall ar tháirgí ar bith a ceannaíodh nó a fuarthas, is cuma ar cuireadh in iúl dúinn féidearthacht damáiste dá leithéid nó nár cuireadh. Táimid faoi uasdliteanas duit de shuim is ionann leis an tsuim a muirearaíodh ar do chárta creidmheasa nó ar mhodh eile íocaíochta. Ainneoin ní ar bith eile atá san áireamh sna téarmaí seo, ní shéanann ceachtar de na páirtithe aon dliteanas maidir le bás nó gortú pearsanta sa mhéid a éiríonn sé de bharr fhaillí an pháirtí sin, a fhostaithe, a ghníomhairí nó a ionadaithe údaraithe, agus sa mhéid sin amháin.

8.3 Sa mhéid a cheadaítear de réir an dlí, séanaimid gach coinníoll, baránta, ráiteas nó téarma eile a fhéadann feidhm a bheith acu i leith ár suímh nó inneachair ar bith atá ann, bídís sin follasach nó intuigthe.

8.4 Ní bheimid faoi dhliteanas i leith úsáideora ar bith mar gheall ar aon chailliúint nó damáiste, bíodh sé sin i gconradh, tort (faillí san áireamh), sárú dualgais reachtúil, nó i slí ar bith eile, fiú má bhí sé intuartha, ag éirí faoi nó mar gheall ar:

8.4.1 úsáid ár tsuímh, nó neamhábaltacht chun a úsáide; nó

8.4.2 úsáid inneachair ar bith a léirítear ar ár suíomh nó iontaoibh as.

8.5 Ní bheimid faoi dhliteanas mar gheall ar aon chailliúint nó damáiste de bharr víris, ionsaí scaipthe séanta seirbhíse, nó ábhair eile atá díobhálach go teicneolaíoch a fhéadfadh an trealamh ríomhaire, cláir ríomhaire, sonraí nó ábhar eile dílseanaigh agat a ionfhabhtú mar gheall ar gur bhain tú leas as ár suíomh nó gur íoslódáil tú inneachar ar bith a bhí air, nó ar shuíomh idirlín ar bith a bhí nasctha leis.

8.6 Ní ghlacaimid le freagracht ar bith as inneachar suíomhanna idirlín a bhfuil naisc leo ar ár suíomhanna. Ní ceart an chiall a bhaint as na naisc sin go bhfuilimid ag tacú leis na suíomhanna idirlín sin a bhfuil naisc leo. Ní bheimid faoi dhliteanas mar gheall ar aon chailliúint nó damáiste a fhéadann éirí mar gheall ar gur bhain tú leas astu.

9. IMEACHTAÍ NACH BHFUIL NEART AGAINN ORTHU

9.1 Ní bheimid faoi dhliteanas ná ní bheimid freagrach as mainneachtain oibleagáid ar bith dár n-oibleagáidí a chomhlíonadh, ná as moill a bheith ar a gcomhlíonadh, faoi Chonradh, más Imeacht Nach bhfuil Neart Againn Air is cúis leo sin. Sainmhínítear thíos Imeacht Nach bhfuil Neart Againn Air in alt 9.2.

9.2 Is éard is ciall le "Imeacht Nach bhfuil Neart Againn Air" ná gníomh nó imeacht nach bhfuil, go réasúnta, neart againn air, agus áirítear orthu sin gan a bheith teoranta dóibh sin stailceanna, frithdhúntaí nó gníomh tionsclaíoch eile ag tríú páirtithe, clampar sibhialta, círéib, ionradh, ionsaí sceimhleoireachta nó bagairt ionsaithe sceimhleoireachta, cogadh (bíodh sé sin fógartha nó ná bíodh) nó bagairt nó ullmhú i gcomhair cogaidh, dóiteán, pléascadh, stoirm, tuile, crith talún, turnamh, eipidéim nó tubaiste nádúrtha eile, nó teip ar na líonraí teileachumarsáide poiblí nó príobháidí, stoc bheith arna ordú ag an miondíoltóir nó moilleanna arb é an miondíoltóir is cúis leo, nó úsáid na mbóithre iarainn, long, aerárthaí, mótar-iompair nó córa eile iompair phoiblí nó phríobháidigh a bheith dodhéanta.

9.3 Má tharlaíonn Imeacht Nach bhfuil Neart Againn Air a théann i gcion ar chomhlíonadh ár n-oibleagáidí faoi Chonradh:

9.3.1 Rachaimid i dteagmháil leat a luaithe is féidir go réasúnta chun fógra a thabhairt duit; agus

9.3.2 Cuirfear ár n-oibleagáidí faoi Chonradh ar fionraí agus cuirfear síneadh leis an tréimhse do chomhlíonadh ár n-oibleagáidí i gcaitheamh an Imeachta Nach bhfuil Neart Againn Air. Áit a dtéann an Imeacht Nach bhfuil Neart Againn Air i gcion ar ár seachadadh Táirgí chugat, socróimid dáta nua seachadta leat nuair a bheidh an Imeacht Nach bhfuil Neart Againn Air thart.

9.3.3 Féadann tú Conradh a bhfuil Imeacht Nach bhfuil Neart Againn Air, atá ar siúl ar feadh breis is 30 lá, dulta i gcion air a chur ar ceal. Déan teagmháil linn le do thoil chun an cur ar ceal a dhéanamh. Má roghnaíonn tú cur ar ceal, beidh ort aon Táirgí ábhartha a bheidh faighte agat cheana a aischur, agus aisíocfaimid an praghas a bheidh íoctha agat, táillí seachadta ar bith san áireamh (áit is infheidhme).

10. SLÁNAÍOCHT

10.1 Slánaíonn tú sinn leis seo, agus geallann tú sinn a choimeád slánaithe, in aghaidh aon chailliúintí, damáistí, costas, dliteanas agus speansais (ar a n-áirítear gan a bheith teoranta dóibh sin costais dhlíthiúla agus aon suimeanna a bheidh íoctha againne le tríú páirtí mar shocrú ar éileamh nó díospóid ar chomhairle ár gcomhairleoirí dlíthiúla) a bheidh tabhaithe nó fulaingthe againn ag éirí as sárú de do chuidse ar aon fhoráil de na Téarmaí seo, nó ag éirí as aon éileamh go bhfuil tú tar éis aon fhoráil de na Téarmaí seo a shárú.

11. SÁRUITHE AR NA TÉARMAÍ ÚSÁIDE SEO

11.1 Gan dochar dár gcearta eile faoi na Téarmaí seo, má sháraíonn tú na Téarmaí seo i mbealach ar bith, féadaimid pé beart a measaimid bheith cuí a dhéanamh chun déileáil leis an sárú, agus áirítear leis sin do rochtain ar an suíomh a chur ar fionraí, cosc a chur ar an rochtain ar an suíomh agat, ríomhairí a úsáideann an seoladh IP agat a bhacadh ó rochtain ar an suíomh, dul i dteagmháil leis an soláthraí seirbhíse idirlín agat chun a iarraidh orthu do rochtain ar an suíomh a bhacadh agus/nó imeachtaí cúirte a thionscnamh i d’aghaidh.

12. RÉITEACH DÍOSPÓIDÍ AR LÍNE

12.1 Ceanglaítear le Rialacháin an AE 2015 (Réiteach Díospóidí Ar Líne do Dhíospóidí Tomhaltóirí) (ODR) ar gach trádálaí atá bunaithe san Aontas Eorpach, a ghabhann le conarthaí díolachán nó seirbhíse ar líne, agus ar gach ionad margaidh ar líne atá bunaithe san Aontas Eorpach na nithe seo a chur ar fáil:

12.1.1 nasc leictreonach leis an Ardán ODR atá le fáil ag http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.1.2 Más mian leat dul i dteagmháil go díreach le eShopWorld maidir le do Dhíospóid Ar Líne féadann tú déanamh amhlaidh ag Compliance@eshopworld.com.

13. TÉARMAÍ TÁBHACHTACHA EILE

13.1 Féadaimid ár gcearta agus ár n-oibleagáidí faoi Chonradh a aistriú chuig eagraíocht eile, ach ní rachaidh sé seo i gcion ar do chearta ná ar ár n-oibleagáidí faoi na Téarmaí seo.

13.2 Conradh idir tusa is sinne an Conradh seo. Ní bheidh sé de cheart ag aon duine eile téarmaí ar bith dá théarmaí a cur i bhfeidhm.

13.3 Ní bhainimid leas as d’eolas pearsanta ach de réir ár Ráitis Phríobháideachais. Iarrtar ort am a ghlacadh chun ár Ráiteas Príobháideachais a léamh go cúramach mar go bhfuil téarmaí tábhachtacha ann a bhfuil feidhm acu i do leithse.

13.4 Tá feidhm go leithleach ag gach aon alt de na Téarmaí seo. Más rud é go gcinneann cúirt nó údarás ábhartha ar bith go bhfuil ceann ar bith díobh neamhdhleathach nó infhorfheidhmithe, beidh feidhm agus fórsa iomlán i gcónaí ag na hailt eile.

13.5 Níl sé i gceist, ná ní bhainfear an chiall as aon rud a deirtear nó a luaitear nó a thugtar le tuiscint leis na Téarmaí seo go mbeidh aon cheart, leigheas ná éileamh dlíthiúil nó cothromasach ag aon duine seachas na páirtithe ábhartha faoi nó i leith na dtéarmaí agus coinníollacha seo. Tá sé i gceist go rachadh, agus téann, na Téarmaí seo mar aon leis na ráitis, barántaí, cúnaint, coinníollacha agus forálacha ar fad iontu chun tairbhe go heisiach dúinne, dár gcleamhnaithe agus tú féin agus ní d’aon duine eile.

13.6 Más rud é go mainnímid a éileamh go gcomhlíonfaidh tú ceann ar bith de d’oibleagáidí faoi na Téarmaí seo, nó mura bhforfheidhmímid ár gcearta i d’aghaidh, nó má mhoillímid sin a dhéanamh, ní chiallóidh sé sin go mbeidh ár gcearta i d’aghaidh tarscaoilte againn agus ní chiallóidh sé nach mór duit na hoibleagáidí sin a chomhlíonadh.

13.7 Nótáil le do thoil gurb é dlí na hÉireann a rialaíonn na Téarmaí seo. Ciallaíonn sé seo gurb é dlí na hÉireann a rialóidh Conradh do cheannach Táirgí trínár suíomh agus a rialóidh aon díospóid nó éileamh ag éirí as nó mar gheall air. Aontaíonn tusa agus sinne araon go mbeidh dlínse neamheisiach ag cúirteanna na hÉireann.