Terma dan Syarat Jualan

AR | CN | DE | EN | ES | FR | IT | ID | IE | MX | MY | NL | NO | PT | RU | SG | TH | TR | TW

Laman web ini menyediakan maklumat kepada anda mengenai U.S. Direct E-Commerce Limited, yang berdagang sebagai eShopWorld (“eShopWorld”, “kami”), dan terma dan syarat ("Syarat") di mana kami menjual produk mengikut fasal 2.1 di bawah ("Produk") melalui laman web ("laman web kami") untuk anda. Syarat ini terpakai kepada mana-mana kontrak di antara kami untuk jualan Produk kepada anda ("Kontrak"). Sebelum menggunakan laman web kami, sila baca Syarat ini secara teliti dan pastikan anda memahaminya.

Sila maklum bahawa sebelum membuat pesanan atau melakukan pembayaran anda akan diminta untuk bersetuju dengan Syarat ini. Jika anda enggan menerima Syarat ini, anda tidak dapat memesan apa-apa Produk dari laman web kami atau membuat sebarang pembayaran yang berkaitan dengannya.

Anda harus melihat, membaca dan mencetak sesalinan Syarat ini atau menyimpannya ke dalam komputer anda untuk rujukan masa depan. Kami boleh meminda Syarat ini dari semasa ke semasa seperti yang ditetapkan di bawah. Setiap kali anda ingin memesan Produk atau menggunakan laman web kami, sila meneliti Syarat ini untuk memastikan anda memahami syarat yang diguna pakai pada masa itu.

1. MAKLUMAT MENGENAI KAMI

1.1 Kami adalah U.S. Direct E-Commer Limited yang berdagang sebagai eShopWorld, sebuah syarikat yang berdaftar di Ireland di bawah nombor berdaftar syarikat 479237 dan mempunyai pejabat berdaftar kami di South Block, The Concourse Building, 110-115 Airside Business Park, Swords, County Dublin, Ireland.

1.2 Menghubungi kami

1.2.1 Jika anda mahu menghubungi kami untuk sebarang sebab, termasuk sebab anda mempunyai aduan, sila lakukan demikian dengan menghantar e-mel kepada kami di info@eshopworld.com.

1.2.2 Jika kami perlu menghubungi anda atau memberi anda makluman bertulis, kami akan membuat demikian melalui e-mel atau melalui pos ke alamat yang anda telah berikan kepada kami di dalam pesanan anda.

2. BAGAIMANA KONTRAK DIIKAT DI ANTARA ANDA DAN KAMI

2.1 Kami mengikat kontrak dengan para peruncit di seluruh dunia, untuk menyediakan barangan dagangan peruncit di negara anda. Dengan melakukan ini, kami dapat menyediakan kebolehlihatan kos tiba dalam pelbagai mata wang untuk urus niaga yang melibatkan barangan dagangan peruncit sedemikian.

2.2 Dengan membuat pesanan dengan kami melalui laman web kami, anda mengakui bahawa transaksi anda adalah bersama kami dan bukan dengan peruncit yang dirujuk. Anda selanjutnya mengakui bahawa setelah pengesahan yang berjaya oleh kami tentang kesahihan dan kecukupan maklumat yang anda berikan, kami akan membeli barangan dagangan tersebut dari peruncit yang dirujuk semata-mata untuk menjualnya semula kepada anda untuk jumlah yang disampaikan dan dipersetujui semasa anda menghantar pesanan anda. Kami akan bertanggungjawab untuk menunaikan pesanan anda.

2.3 Laman web kami akan membimbing anda melalui langkah-langkah yang anda perlukan untuk membuat pesanan dan membuat bayaran dengan kami. Proses pesanan kami membolehkan anda menyemak dan meminda sebarang kesilapan sebelum menghantar pesanan anda kepada kami. Sila luangkan masa untuk membaca dan menyemak pesanan anda di setiap laman web proses pesanan.

2.4 Selepas anda membuat pesanan, anda akan menerima e-mel daripada kami mengakui bahawa kami telah menerima pesanan anda. Anda akan diberi bil setelah pesanan anda diproses dan Kontrak antara kami hanya akan terbentuk pada ketika itu.

2.5 Kami akan menghantar e-mel yang mengesahkan bahawa Produk telah dihantar (“Pengesahan Dihantar").

2.6 Jika kami tidak dapat membekalkan anda dengan sesuatu Produk, contohnya kerana Produk tersebut tiada dalam stok atau tidak lagi tersedia atau kerana terdapat kesilapan dalam harga di laman web kami atau laman peruncit yang dirujuk, kami akan memaklumkan anda tentang ini melalui e-mel dan kami tidak akan memproses pesanan anda. Jika anda telah membayar untuk Produk tersebut, kami akan membayar balik jumlah penuh kepada anda termasuk sebarang kos penghantaran yang dikenakan secepat mungkin dan tidak akan menimbulkan liabiliti selanjutnya kepada anda.

2.7 Anda mengakui bahawa kami akan dibenarkan mengesahkan kesahihan dan kecukupan maklumat yang anda berikan, dan jika kami tidak dapat mengesahkan maklumat secara automatik, wakil kami boleh menghubungi anda dan/atau bank pengeluar kad kredit anda untuk mengesahkan identiti dan/atau niat anda untuk membuat pesanan itu.

2.8 Sila maklum bahawa mana-mana Produk yang disediakan melalui laman web kami adalah bertujuan untuk penggunaan bukan komersil, dan pembelian mana-mana Produk untuk tujuan jualan semula adalah dilarang sama sekali.

2.9 Dengan meletakkan pesanan atau membuat pembayaran melalui laman web kami, anda menjamin bahawa anda secara sah berupaya untuk memasuki kontrak yang mengikat. Kad kredit/debit atau kaedah pembayaran lain akan dibilkan oleh kami dan caj pada pernyataan anda akan disertakan dengan deskripsi "eShopWorld", "eSW", atau serupa. Anda menjamin bahawa semua maklumat yang diberikan kepada kami untuk tujuan pembayaran pemprosesan adalah betul dan anda diberi kuasa untuk menggunakan kaedah pembayaran yang dipersetujui. Anda mengakui bahawa kami berhak untuk mengesahkan kesahihan dan kecukupan maklumat pembayaran yang anda berikan.

2.10 Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami akan melakukan pemeriksaan prapembayaran dan maklumat yang telah anda berikan ke atas anda. Pemeriksaan ini direka untuk menghalang eShopWorld daripada menjalankan perniagaan dengan individu, entiti atau negara yang disekat, yang melanggar mana-mana undang-undang dan peraturan yang terpakai di wilayah di mana kami beroperasi (termasuk tanpa had semua undang-undang dan peraturan kastam dan kawalan eksport dan import yang dikendalikan oleh kerjaan A.S. (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, Peraturan Pentadbiran Eksport di bawah Jabatan Perdagangan A.S.), Kesatuan Eropah dan mana-mana bidang kuasa lain yang berkenaan).

2.11 Kami menyediakan perkhidmatan untuk menentukan cukai dan duti yang sesuai untuk dikenakan kepada pengimportan Produk oleh anda, dan untuk mengutip, melaporkan dan meremit cukai dan duti ini, seperti mana yang berkenaan, bagi pihak anda, kepada pihak berkuasa cukai yang sewajarnya. Untuk import ke Kesatuan Eropah, cukai dan duti yang dikenakan telah disertakan dalam pembayaran anda dan dibayar oleh eShopWorld dan tiada kos tambahan. Dengan menerima Syarat ini, anda membenarkan eShopWorld menerima apa-apa tuntutan tambahan untuk levi (penilaian tambahan) daripada pihak berkuasa kastam yang berkenaan. Untuk import tertentu bukan Eropah, anda akan bertanggungjawab untuk meremitkan cukai dan duti kepada pihak berkuasa cukai yang sewajarnya. Semua Produk yang dibeli daripada kami dibuat berdasarkan kontrak penghantaran. Pemilikan Produk akan dipindahkan dari peruncit yang berkaitan kepada eShopWorld selepas pengeksportan Produk. Kemudian Pemilikan dipindahkan dari eShopWorld kepada anda sebelum pengimportan Produk tersebut dan anda akan menjadi pengimport yang direkodkan. 

2.12 Dengan memesan Produk daripada kami, anda dengan ini membenarkan broker kastam berlesen yang dipilih oleh kami untuk bertindak sebagai ejen anda dan berurus niaga dengan pihak berkuasa hasil asing untuk melepaskan Produk anda, menjelaskan duti dan cukai bagi pihak anda, mengembalikan Produk anda dan jika berkenaan, menyediakan dan mengemukakan tuntutan bayaran balik bagi pihak anda untuk sebarang barangan dagangan yang anda kembalikan. Sila maklum bahawa seksyen 2.12 tidak termasuk pelanggan di Kanada; pelanggan di Kanada harus merujuk kepada seksyen 6.8.

3. SYARAT PENGGUNAAN LAMAN WEB KAMI

3.1 Sila baca Syarat Penggunaan ini dengan teliti sebelum anda mula menggunakan laman web ini. Dengan menggunakan laman web kami, anda menyatakan bahawa anda menerima Syarat Penggunaan ini dan yang anda terima dan bersetuju untuk mematuhinya. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Syarat Penggunaan ini, sila hentikan semua penggunaan laman web ini.

3.2 Kami tidak menjamin bahawa laman web kami atau sebarang kandungan di dalamnya akan sentiasa tersedia atau tidak terganggu. Akses ke laman web kami dibenarkan secara sementara, dan kami berhak untuk menarik balik, menghentikan atau mengubah semua atau mana-mana bahagian laman web tanpa notis. Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda jika atas apa jua sebab atau mana-mana laman web kami tidak tersedia pada bila-bila masa atau untuk sebarang tempoh.

3.3 Anda bertanggungjawab membuat semua pengaturan yang diperlukan untuk anda mengakses laman web kami. Anda juga bertanggungjawab untuk memastikan bahawa semua orang yang mengakses laman web kami melalui sambungan internet anda tahu tentang Syarat ini, dan bahawa mereka mematuhinya.

3.4 Kami boleh mengubah Syarat ini pada bila-bila masa dengan meminda laman web ini. Sila semak laman web ini dari semasa ke semasa untuk melihat sebarang perubahan yang kami lakukan, kerana ia mengikat anda.

3.5 Kami mungkin mengemas kini tapak kami dari semasa ke semasa dan mungkin mengubah kandungan pada bila-bila masa.

3.6 Akses ke bahagian tertentu di laman web kami adalah terhad. Kami berhak untuk menyekat akses ke bahagian lain di laman web kami, atau sememangnya ke seluruh laman web, mengikut budi bicara kami.

3.7 Penggunaan laman web kami oleh seorang kanak-kanak di bawah umur (seorang individu di bawah umur 18 tahun) adalah tertakluk kepada persetujuan ibu bapa atau penjaga mereka dan kontrak kami adalah dengan ibu bapa atau penjaga, yang bertanggungjawab terhadap pematuhan kanak-kanak di bawah umur tersebut. Kami menasihati ibu bapa atau penjaga yang membenarkan kanak-kanak di bawah umur menggunakan laman web ini bahawa mereka perlu berkomunikasi dengan kanak-kanak di bawah umur ini mengenai keselamatan mereka dalam talian, kerana penyelarasan atau pemeriksaan iklan tidak dijamin atau kalis cuai. Kanak-kanak di bawah umur yang menggunakan mana-mana perkhidmatan interaktif harus diberitahu mengenai potensi risiko kepada mereka.

3.8 Anda tidak boleh menggunakan laman web kami dengan cara apa pun yang menyebabkan, atau boleh menyebabkan, kerosakan laman web atau kemerosotan ketersediaan atau kebolehaksesan laman web; atau dengan apa-apa cara yang menyalahi undang-undang, tidak sah, penipuan atau berbahaya, atau berkaitan dengan tujuan atau aktiviti yang menyalahi undang-undang, tidak sah atau penipuan atau berbahaya termasuk tetapi tidak terhad kepada penggunaan laman web kami untuk menyalin, menyimpan, mengehos, memancar, menghantar, mengguna, menerbit atau mengedar mana-mana bahan; mendapat akses yang tidak dibenarkan ke laman web kami; mengumpul data daripada laman web kami; menghantar komunikasi komersil yang tidak diminta melalui laman web kami; dan/atau tanpa had melakukan apa-apa perbuatan yang tidak konsisten dengan tujuan laman web ini: untuk mengambil dan memenuhi pesanan pengguna.

3.9 Sekiranya perlu kami akan melaporkan sebarang pelanggaran Syarat ini kepada pihak berkuasa penguatkuasa yang berkaitan dan kami akan bekerjasama dengan pihak berkuasa dengan mendedahkan identiti dan/atau maklumat peribadi anda kepada mereka. Sekiranya berlaku pelanggaran sedemikian, hak anda untuk menggunakan laman web kami akan tamat dengan serta-merta.

3.10 Kami memelihara semua hak, hak milik dan kepentingan dalam hak harta intelektual kami dan sekutu kami termasuk tanpa had, apa-apa paten, tanda dagangan, tanda perkhidmatan, hak cipta, hak pangkalan data, hak reka bentuk, pengetahuan, maklumat sulit dan hak-hak yang dilindungi lain yang serupa di mana-mana negara.

4. APA YANG ANDA BENARKAN KAMI LAKUKAN

4.1 Dengan menggunakan laman web kami, anda memberi kuasa kepada kami untuk memproses bayaran, pembayaran balik dan pelarasan untuk transaksi anda, menghantar wang ke akaun bank anda jika berkenaan, mengenakan caj kepada kad kredit anda dan membayar kami dan sekutu kami jumlah yang anda terima sesuai dengan Syarat ini.

4.2 Anda mesti memberikan maklumat yang benar dan tepat semasa mendaftar dan mesti mengekalkan dan mengemas kini maklumat tersebut. Kami mungkin pada bila-bila masa meminta anda untuk memberikan apa-apa maklumat kewangan, perniagaan atau peribadi yang kami minta untuk mengesahkan identiti anda. Anda tidak akan menyamar sebagai orang atau menggunakan nama yang anda tidak dibenarkan secara sah untuk gunakan. Anda memberi kuasa kepada kami untuk mengesahkan maklumat anda (termasuk sebarang maklumat terkini) dan mendapatkan kebenaran kredit awal daripada pengeluar kad kredit anda.

5. PENGHANTARAN

5.1 Pengesahan Penghantaran Anda akan mengandungi maklumat penghantaran yang akan membolehkan anda menjejaki penghantaran Produk anda. Kadang-kadang penghantaran kami kepada anda mungkin dipengaruhi oleh Kejadian Di Luar Kawalan kami. Lihat fasal 9 untuk tanggungjawab kami apabila ini berlaku.

5.2 Jika tiada orang ada untuk menerima penghantaran di alamat anda, pengangkut boleh meninggalkan notis percubaan penghantaran untuk menasihati bahawa barangan telah dikembalikan ke depot setempat mereka. Jika ini berlaku, sila hubungi pengangkut di nombor yang disenaraikan di notis percubaan penghantaran. Jika anda masalah lain, sila hubungi eShopWorld di info@eshopworld.com.

5.3 Penyerahan pesanan hendaklah diselesaikan apabila kami menyerahkan Produk ke alamat yang anda berikan kepada kami, atau anda atau pengangkut yang dianjurkan oleh anda mengutip Produk tersebut daripada kami.

5.4 Kadang-kadang, sebahagian daripada suatu pesanan mungkin tiada dalam stok atau pesanan tertangguh oleh peruncit yang dirujuk. Kami tidak bertanggungjawab untuk kelewatan dalam pesanan anda kerana keadaan pesanan tertangguh atau kelewatan yang disebabkan oleh peruncit, dan penghantaran Produk anda hanya akan dibuat selepas Produk telah tiba di depot kami.

5.5 Produk dihantar kepada anda berdasarkan maklumat yang anda berikan kepada kami dan anda bertanggungjawab atas ketepatan maklumat tersebut. Jika mana-mana peraturan dilanggar (termasuk tetapi tidak semata-mata peraturan eksport/import) disebabkan oleh maklumat yang tidak tepat yang diberikan oleh anda maka anda bertanggungjawab untuk pelanggaran tersebut.

5.6 Pengangkut boleh menghubungi anda untuk mengatur penghantaran, mengesahkan butiran penghantaran, menyusun semula penghantaran dari semasa ke semasa.

6. PENGEMBALIAN

6.1 Los detalles para la devolución del Producto se proporcionarán al realizar el pago, y/o en su correo electrónico de confirmación del pedido y/o en su Confirmación de Envío.

6.2 Pengembalian perlu dihantar ke alamat yang dinyatakan di “Portal Pengembalian Barangan Dagangan” (Return Merchandise Portal) sahaja. Butiran ini akan diberikan dengan pakej penghantaran yang mengandungi pesanan anda atau dalam e-mel Pengesahan Penghantaran (yang akan mengandungi pautan ke "Portal Pengembalian Barangan Dagangan").

6.3 Produk yang Dikembalikan mestilah berada dalam keadaan baharu dengan tag yang dilampirkan dan mesti disertakan dengan resit atau invois asal. Semua produk yang dikembalikan dihantar atas risiko sendiri. Sekiranya anda telah menerima label pengembalian, anda mesti menggunakan label pengembalian yang diberikan kepada anda melalui "Portal Pengembalian Barangan Dagangan".

6.4 Semua pembayaran balik adalah tertakluk kepada pemeriksaan dan pengesahan di pusat-pusat pengembalian kami.

6.5 Kami akan membayar balik kepada anda hanya dalam kes di mana butiran Produk yang dikembalikan telah disediakan di dalam Portal Pengembalian Barangan Dagangan.

6.6 Anda akan dibayar balik untuk harga jualan asal Produk yang dikembalikan, duti dan/atau cukai jika sesuai, menambah atau menolak sebarang kredit tambahan atau debit yang ditentukan hanya oleh peruncit yang dirujuk.

6.7 Anda akan dibayar balik melalui kad kredit/debit atau kaedah pembayaran lain yang digunakan oleh anda semasa membuat pesanan asal. Pembayaran balik akan diproses dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari ketibaan Produk ke pusat pengembalian dalam keadaan sempurna yang boleh dijual semula.

6.8 Pembeli di Kanada sahaja: eShopWorld adalah peserta CREDITS yang diluluskan oleh Canada Border Services Agency (CBSA). Dengan menempah barangan dari eShopWorld, saya dengan ini membenarkan Livingston International sebagai broker kastam yang diluluskan dalam CREDITS, untuk bertindak sebagai ejen saya, dan untuk berurus niaga dengan CBSA untuk mendapatkan pelepasan barangan dagangan, menjelaskan akaun tugas dan cukai saya, mengembalikan barangan dagangan kepada eShopWorld, dan menghantar tuntutan bayaran balik secara elektronik bagi pihak saya. Di bawah program CREDITS, saya faham bahawa CBSA akan menghantar sebarang bayaran balik duti dan cukai yang telah dibayar kepada barangan dagangan kembali kepada broker kastam, dan saya akan mendapatkan bayaran balik terus dari eShopWorld. Selain itu, saya juga membenarkan Livingston International mengemukakan sebarang bayaran balik yang dikeluarkan oleh CBSA atas nama saya, supaya eShopWorld boleh dibayar balik.

7. HAK PENGGUNA UNTUK PENGEMBALIAN DAN PEMBAYARAN SEMULA (PELANGGAN DI DALAM KESATUAN EROPAH)

7.1 Tertakluk kepada perenggan 7.2 di bawah, anda mempunyai hak yang sah untuk tempoh "bertenang" di mana anda boleh membatalkan pesanan anda untuk apa-apa sebab tanpa penalti sehingga empat belas (14) hari selepas pesanan tersebut diterima.

7.2 Hak pembatalan anda hanya akan terpakai dalam keadaan di mana kami diwajibkan secara sah untuk memberi hak kepada anda di bidang kuasa masing-masing.

7.3 Untuk membatalkan Kontrak, anda hanya perlu memberitahu kami bahawa anda telah memutuskan untuk membatalkannya. Cara termudah untuk melakukan ini adalah untuk melengkapkan Borang Pembatalan di Portal Pengembalian Barangan Dagangan kami. Pautan ke Borang Pengembalian Barangan Dagangan yang Dibatalkan akan dimasukkan ke dalam e-mel pengesahan pesanan anda dan/atau e-mel Pengesahan Penghantaran anda. Jika anda menggunakan kaedah ini, kami akan menghantar e-mel kepada anda untuk mengesahkan kami telah menerima pembatalan pesanan anda.

7.4 Kami akan membayar anda semula melalui kad kredit/debit atau kaedah pembayaran lain yang digunakan oleh anda semasa membuat pesanan asal. Bayaran balik akan diproses dalam tempoh empat belas (14) hari dari ketibaan Produk di pusat pengembalian dalam keadaan sempurna yang boleh dijual semula.

7.5 Pengembalian mesti dihantar ke alamat yang ditunjukkan di butiran "Portal Pengembalian Barangan Dagangan", yang disediakan dengan pakej penghantaran yang mengandungi pesanan anda atau dalam e-mel Pengesahan Penghantaran (yang akan mengandungi pautan ke "Portal Pengembalian Barangan Dagangan"). Kami akan membayar balik kepada anda untuk harga jualan asal bayaran Produk yang dikembalikan, duti dan/atau cukai jika sesuai, dan penghantaran dan pengendalian hanya dalam kes di mana butiran pesanan yang dibatalkan telah disediakan di dalam Portal Pengembalian Barangan Dagangan.

7.6 Produk yang dikembalikan mestilah berada dalam keadaan baharu dengan pembungkusan asal atau tag yang dilampirkan dan mesti disertakan dengan resit atau invois asal. Semua produk yang dikembalikan dihantar atas risiko sendiri. Ianya adalah disyorkan bahawa barangan dagangan yang dihantar diinsuranskan melalui surat berdaftar, atau mana-mana perkhidmatan penghantaran lain yang dapat menjejaki bungkusan dan memerlukan tandatangan semasa penghantaran.

7.7 Anda juga boleh menghantar e-mel kepada kami di info@eshopworld.com atau menghubungi kami melalui pos ke eShopWorld c/o U.S. Direct E-Commerce Limited, 3rd Floor, The Concourse Building, 100-115 Airside Business Park, Swords, County Dublin, K67 NY94 Ireland. Jika anda menghantar e-mel kepada kami atau menulis kepada kami sila masukkan nama, alamat e-mel dan butiran pesanan anda untuk membantu kami mengenal pastinya. Jika anda menghantar pembatalan pesanan anda melalui e-mel atau melalui pos, maka pembatalan pesanan anda berkuat kuasa dari tarikh anda menghantar e-mel kepada kami atau menghantar surat itu kepada kami. Anda bertanggungjawab untuk kos penghantaran dan pengendalian yang berkaitan dengan penghantaran pesanan yang dibatalkan ke eShopWorld. Ini tidak terpakai jika anda menerima label eShopWorld yang dicalonkan atau prabayar.

7.8 Jika anda membatalkan Kontrak anda, kami akan:

7.8.1 membayar balik harga yang anda bayar untuk Produk;

7.8.2 membayar balik jumlah duti dan cukai yang telah dibayar;

7.8.3 membayar balik apa-apa kos yang telah anda bayar untuk penghantaran kepada anda, walaupun, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang, bayaran balik maksimum akan menggunakan kos penghantaran melalui kaedah penghantaran paling murah.

7.9 Bayaran balik akan dikeluarkan dalam tempoh empat belas (14) hari dari ketibaan Produk di pusat pengembalian dalam keadaan sempurna yang boleh dijual semula.

8. WARANTI PRODUK DAN LIABILITI KAMI

8.1 Apa-apa isu berkaitan waranti yang timbul berkenaan dengan Produk hendaklah disampaikan kepada pasukan sokongan pelanggan peruncit yang dirujuk di dalam butiran hubungan yang disediakan di laman web peruncit. Kami akan memberikan bayaran balik atau menggantikan produk di mana sesuai dan semata-mata atas arahan daripada peruncit.

8.2 SEMUA PENERANGAN DAN SPESIFIKASI PRODUK DISEDIAKAN KEPADA KAMI OLEH PERUNCTI KAMI. KAMI TIDAK MENJAMIN KETEPATAN, KEBOLEHPERCAYAAN, ATAU KESEMPURNAAN KETERANGAN ATAU SPESIFIKASI SEDEMIKIAN. KAMI TIDAK MEMBERI SEBARANG JENIS WARANTI, JAMINAN ATAU JANJI YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESESUAIAN, KUALITI, KESELAMATAN, ATAU KETAKDAYAAN UNTUK MENGGUNAKAN, ATAU KETAKDAYAAN UNTUK MEMBAIKI ATAU MEMBERI KHIDMAT, APA-APA PRODUK YANG DIBELI OLEH ANDA. SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, KAMI MENAFIKAN SEMUA WARANTI, BAIK SECARA TERSURAT ATAU TERSIRAT, BERKAITAN DENGAN KESESUAIAN, KUALITI, ATAU KESELAMATAN PRODUK, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT BARANGAN DAGANGAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB (SAMA ADA DALAM KONTRAK, TORT (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD PADA KELALAIAN), ATAU DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU YANG DIBENARKAN UNTUK SETIAP KERUGIAN APAPUN TERMASUK TANPA HAD LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, GANTI RUGI, KEROSAKAN KHUSUS DAN KONSEKUENSIAL (TERMASUK, TANPA HAD, KERUGIAN KEUNTUNGAN, KERUGIAN PENDAPATAN ATAU KEHILANGAN DATA) YANG TIMBUL DARIPADA ATAU TERHUBUNG DENGAN PRODUK YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH, BAIK ATAU TIDAK KAMI TELAH DIBERITAHU TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN SEDEMIKIAN. LIABILITI MAKSIMUM KAMI TERHADAP ANDA ADALAH JUMLAH CAJ YANG DIKENAKAN KEPADA KAD KREDIT ANDA ATAU BENTUK PEMBAYARAN LAIN. WALAU APA SAJA YANG TERKANDUNG DI DALAM SYARAT INI. TIADA SATU PUN PIHAK MENGECUALIKAN LIABILITI APA PUN ATAS KEMATIAN ATAU KECEDERAAN PERIBADI SEPENUHNYA HANYA SETAKAT ATAS AKIBAT KELALAIAN PIHAK TERSEBUT, PEKERJANYA, EJENNYA, ATAU PERWAKILAN YANG DIBENARKAN.

8.3 Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami mengecualikan semua syarat, jaminan, perwakilan atau syarat lain yang mungkin dikenakan ke laman web kami atau sebarang kandungan di atasnya, sama ada tersurat atau tersirat.

8.4 Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap mana-mana pengguna untuk apa-apa kehilangan atau kerosakan, sama ada dalam kontrak, tort (termasuk kecuaian), pelanggaran tugas statutori, atau sebaliknya, walaupun boleh diramal, yang timbul di bawah atau berkaitan dengan:

8.4.1 penggunaan, atau ketidakupayaan untuk menggunakan, laman web kami; atau

8.4.2 penggunaan atau pergantungan pada mana-mana kandungan yang dipaparkan di laman web kami.

8.5 Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh virus, menyebarkan serangan penafian perkhidmatan, atau bahan lain yang berbahaya secara teknologi yang boleh menjangkiti peralatan komputer anda, program komputer, data atau bahan proprietari lain kerana penggunaan laman web kami atau memuat turun apa-apa kandungan di dalamnya, atau di mana-mana laman web yang dipautkan kepadanya.

8.6 Kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan laman web yang dipautkan di laman web kami. Pautan sedemikian tidak boleh ditafsirkan sebagai sokongan oleh kami untuk laman web yang dipautkan. Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang mungkin timbul daripada penggunaan anda untuknya.

9. KEJADIAN DI LUAR KAWALAN KAMI

9.1 Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kegagalan untuk melaksanakan, atau menangguhkan pelaksanaan, mana-mana kewajipan kami di bawah Kontrak yang disebabkan oleh Kejadian Di Luar Kawalan Kami. Suatu Kejadian Di Luar Kawalan Kami ditakrifkan di bawah dalam fasal 9.2.

9.2 Suatu "Kejadian Di Luar Kawalan Kami" bermaksud sebarang perbuatan atau kejadian di luar kawalan kami yang munasabah, termasuk tanpa had, sekatan keluar atau tindakan industri lain oleh pihak ketiga, kekecohan awam, rusuhan, serbuan, serangan pengganas atau ancaman serangan pengganas, perang ( sama ada diisytiharkan atau tidak) atau ancaman atau persediaan untuk peperangan, kebakaran, letupan, ribut, banjir, gempa bumi, penenggelaman, wabak atau bencana alam yang lain, atau kegagalan rangkaian telekomunikasi awam atau swasta, situasi penangguhan pesanan atau kelewatan yang disebabkan oleh peruncit atau kemustahilan penggunaan kereta api, perkapalan, pesawat udara, pengangkutan motor atau cara pengangkutan awam atau swasta lain.

9.3 Sekiranya Acara Di Luar Kawalan Kami yang berlaku memberi kesan kepada pelaksanaan tanggungjawab kami di bawah Kontrak:

9.3.1 Kami akan menghubungi anda secepat mungkin untuk memberitahu anda; dan

9.3.2 Tanggungjawab kami di bawah Kontrak akan digantung dan masa untuk melaksanakan tanggungjawab kami akan dilanjutkan untuk tempoh Kejadian Di Luar Kawalan Kami. Di mana Kejadian Di Luar Kawalan Kami mempengaruhi penghantaran Produk kami kepada anda, kami akan mengaturkan tarikh penghantaran yang baharu dengan anda selepas Kejadian Di Luar Kawalan Kami berakhir.

9.3.3 Anda boleh membatalkan Kontrak yang terjejas oleh Kejadian Luar Kawalan Kami yang berterusan selama lebih dari 30 hari. Untuk membatalkan sila hubungi kami. Sekiranya anda memilih untuk membatalkan, anda perlu mengembalikan Produk berkaitan yang telah anda terima dan kami akan membayar balik harga anda telah bayar, termasuk sebarang caj penghantaran (jika berkenaan).

10. PAMPASAN

10.1 Anda dengan ini menanggung kerugian kami dan berjanji untuk melindungi kami daripada apa-apa kerugian, kerosakan, kos, liabiliti dan perbelanjaan (termasuk tanpa had perbelanjaan undang-undang dan apa-apa jumlah yang dibayar oleh kami kepada pihak ketiga dalam penyelesaian tuntutan atau pertikaian atas nasihat undang-undang kami penasihat) yang ditanggung atau dialami oleh kami yang timbul daripada sebarang pelanggaran oleh anda tentang sebarang peruntukan Syarat ini, atau timbul daripada sebarang tuntutan bahawa anda telah melanggar mana-mana ketentuan Syarat ini.

11. PELANGGARAN TERHADAP SYARAT PENGGUNAAN INI

11.1 Tanpa menjejaskan hak kami yang lain di bawah Syarat ini, jika anda melanggar Syarat ini dengan apa-apa cara, kami mungkin mengambil tindakan sedemikian sebagaimana yang kami anggap sesuai untuk menangani pelanggaran sedemikian, termasuk menggantung akses anda ke laman web ini, melarang anda mengakses laman web ini, menyekat komputer yang menggunakan alamat IP anda daripada mengakses laman web ini, menghubungi penyedia perkhidmatan internet anda untuk meminta mereka menghalang akses anda ke laman web ini dan/atau menjalakan prosiding mahkamah terhadap anda.

12. PENYELESAIAN PERTIKAIAN DALAM TALIAN

12.1 Peraturan EU (Resolusi Pertikaian Dalam Talian untuk Pertikaian Pengguna) 2015 mengharuskan semua pedagang yang ditubuhkan di Kesatuan Eropah, yang terlibat dalam kontrak penjualan atau perkhidmatan dalam talian, dan semua pasaran dalam talian yang didirikan di dalam Kesatuan Eropah untuk menyediakan:

12.1.1 satu pautan elektronik pada Platform ODR yang didapati di http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.1.2 Jika anda mahu menghubungi eShopWorld secara langsung mengenai Pertikaian Dalam Talian anda boleh dilakukan di Compliance@eshopworld.com.

13. SYARAT PENTING LAIN

13.1 Kami boleh memindahkan hak dan tanggungjawab kami di bawah Kontrak kepada organisasi lain, tetapi ini tidak akan menjejaskan hak anda atau tanggungjawab kami di bawah Syarat ini.

13.2 Kontrak ini antara anda dan kami. Tiada orang lain mempunyai hak untuk menguatkuasakan mana-mana syaratnya.

13.3 Kami hanya menggunakan maklumat peribadi anda mengikut Pernyataan Privasi kami. Sila luangkan masa untuk membaca Pernyataan Privasi kami dengan teliti, kerana ia termasuk istilah penting yang terpakai kepada anda.

13.4 Setiap perenggan daripada Syarat ini beroperasi secara berasingan. Jika mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa yang berkaitan memutuskan bahawa mana-mana daripadanya menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan, perenggan yang selebihnya akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

13.5 Tiada apa-apa yang dinyatakan atau disebutkan dalam atau tersirat dari Syarat ini dimaksudkan atau akan dianggap sebagai memberi kepada mana-mana orang selain daripada pihak yang berkenaan dengan apa-apa hak sah atau saksama di bawah atau berkenaan dengan terma dan syarat ini. Syarat ini dan semua perwakilan, waranti, perjanjian, syarat dan peruntukan di sini bertujuan untuk dan semata-mata untuk faedah dan eksklusif kami, sekutu kami dan anda.

13.6 Jika kami gagal menegaskan anda untuk melaksanakan apa-apa tanggungjawab anda di bawah Syarat ini, atau jika kami tidak menguatkuasakan hak kami terhadap anda, atau jika kami menangguhkannya, itu tidak bermaksud kami telah mengecualikan hak kami terhadap anda dan tidak akan bermaksud anda tidak perlu mematuhi tanggungjawab tersebut.

13.7 Sila maklum bahawa Syarat ini ditadbir oleh undang-undang Ireland. Ini bermakna Kontrak untuk pembelian Produk melalui laman web kami dan sebarang pertikaian atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengannya akan ditadbir oleh undang-undang Ireland. Anda dan kami berdua bersetuju bahawa mahkamah Ireland akan mempunyai bidang kuasa yang tidak eksklusif.