Verkoopsvoorwaarden

AR | CN | DE | EN | ES | FR | IT | ID | IE | MX | MY | NL | NO | PT | RU | SG | TH | TR | TW

Op deze pagina vindt u informatie over U.S. Direct E-Commerce Limited, handelend onder eShopWorld (“eShopWorld”, “wij”, “onze” en/of “ons”), en de algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) waaronder wij producten verkopen in overeenstemming met artikel 2.1 hieronder (“Producten”) via onze website (“onze site”) aan u. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk contract tussen ons voor de verkoop van Producten aan u (“Contract”). Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u onze site gebruikt en zorg ervoor dat u ze begrijpt.

Houdt u er rekening mee dat u, voordat u een bestelling plaatst of een betaling doet, wordt gevraagd in te stemmen met deze voorwaarden. Als u weigert deze Voorwaarden te accepteren, zult u niet in staat zijn om Producten van onze site te bestellen of daaraan gerelateerde betalingen te doen.

U dient een kopie van deze Voorwaarden te bekijken, te lezen en af te drukken of op te slaan op uw computer voor toekomstig gebruik. We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen zoals hieronder beschreven. Telkens wanneer u Producten wilt bestellen of onze site wilt gebruiken, dient u deze Voorwaarden te raadplegen om er zeker van te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.

1. INFORMATIE OVER ONS

1.1 Wij zijn U.S. Direct E-Commerce Limited handelend onder de naam eShopWorld, een bedrijf dat in Ierland is geregistreerd onder het registratienummer 479237 en dat zijn statutaire zetel heeft in South Block, The Concourse Building, 110-115 Airside Business Park, Swords, County Dublin, Ierland.

1.2 Contact met ons opnemen

1.2.1 Als u om een andere reden contact met ons wilt opnemen, ook omdat u een klacht heeft, kunt u dat doen door een e-mail te sturen naar info@eshopworld.com.

1.2.2 Indien wij contact met u moeten opnemen of u schriftelijk op de hoogte moeten stellen, zullen wij dit doen per e-mail of per post naar het adres dat u ons in uw bestelling hebt opgegeven.

2. HOE HET CONTRACT TUSSEN U EN ONS TOT STAND KOMT

2.1 We sluiten contracten met verkopers over de hele wereld, zodat de goederen van deze verkopers in uw land beschikbaar zijn. Zo kunnen wij u een zicht geven op de totale kostprijs in meerdere valuta's bij transacties met betrekking tot de goederen van de verkoper.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling bij ons via onze site, erkent u dat uw transactie met ons zal zijn en niet met de respectieve verkoper. U erkent verder dat na succesvolle verificatie door ons van de authenticiteit en toereikendheid van de informatie die u verstrekt, wij dan de koopwaar van de desbetreffende verkoper zullen aankopen met als enige doel het onmiddellijk door te verkopen aan u voor de gepresenteerde en overeengekomen bedragen bij het indienen van uw bestelling. Wij zijn verantwoordelijk voor het vervullen van de order aan u.

2.3 Onze site leidt u door de stappen die u moet nemen om een bestelling te plaatsen en een betaling bij ons te doen. Met ons bestelproces kunt u eventuele fouten controleren en corrigeren voordat u uw bestelling bij ons indient. Neem de tijd om uw bestelling te lezen en te controleren op elke pagina van het bestelproces.

2.4 Nadat u een bestelling heeft geplaatst, ontvangt u van ons een e-mail waarin wij bevestigen dat wij uw bestelling hebben ontvangen. U wordt gefactureerd nadat uw bestelling is verwerkt en het Contract tussen ons wordt pas op dat moment gesloten.

2.5 Wij sturen u een e-mail waarin wordt bevestigd dat de Producten zijn verzonden (“Bevestiging van verzending”).

2.6 Indien wij niet in staat zijn om u een Product te leveren, bijvoorbeeld omdat dat Product niet op voorraad is of niet langer beschikbaar is of vanwege een fout in de prijs op onze site of de betreffende winkeliersite, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen en zullen wij uw bestelling niet verwerken. Als u al voor de Producten hebt betaald, zullen wij u zo snel mogelijk het volledige bedrag terugbetalen, inclusief de in rekening gebrachte leveringskosten, en zullen wij geen verdere aansprakelijkheid jegens u hebben.

2.7 U erkent dat het ons is toegestaan om de authenticiteit en toereikendheid van de door u verstrekte informatie te controleren en indien wij niet in staat zijn om deze informatie automatisch te controleren, kunnen onze vertegenwoordigers contact met u opnemen en/of met de bank die uw creditcard uitgeeft om uw identiteit en/of uw intentie om de bestelling te plaatsen te bevestigen.

2.8 Houd er rekening mee dat alle Producten die via onze site beschikbaar worden gesteld, bedoeld zijn voor niet-commercieel gebruik, en de aankoop van Producten voor wederverkoopdoeleinden is ten strengste verboden.

2.9 Door het plaatsen van een bestelling of het doen van een betaling via onze site, garandeert u dat u juridisch in staat bent om bindende contracten aan te gaan. Uw kredietkaart/debetkaart of andere betaalmethode wordt door ons gefactureerd en de kosten op uw rekeningafschrift gaan vergezeld van de beschrijving “eShopWorld”, “eSW” of iets dergelijks. U garandeert dat alle informatie die aan ons wordt verstrekt voor het verwerken van betalingen correct is en u bevoegd bent om de aangeboden betalingsmethode te gebruiken. U erkent dat wij het recht hebben om de authenticiteit en toereikendheid van de door u verstrekte betalingsinformatie te controleren.

2.10 U erkent en stemt ermee in dat wij een vooruitbetalingsscreening op u en de door u verstrekte informatie zullen uitvoeren. Deze controles zijn bedoeld om te voorkomen dat eShopWorld zaken doet met een gesanctioneerde persoon, entiteit of land in strijd met alle van toepassing zijnde wetten en regelgevende vereisten in de gebieden waar we actief zijn (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle douanewetten en -voorschriften en in- en uitvoercontroles die worden beheerd door de Amerikaanse overheid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Export Administration Regulations onder het Amerikaanse Ministerie van Handel), de Europese Unie en elke andere van toepassing zijnde jurisdictie).

2.11 Wij leveren de dienst van het vaststellen van de juiste toe te passen belastingen en heffingen op het door u geïmporteerde Product en het innen, rapporteren en betalen van deze belastingen en heffingen, waar van toepassing, namens u aan de toepasselijke belastingautoriteit. Voor importen in de Europese Unie zijn de belastingen en heffingen inbegrepen in uw betaling en worden betaald door eShopWorld zonder aanvullende kosten. Door de Voorwaarden te accepteren, geeft u eShopWorld toestemming om alle (aanvullende) heffingsaanslagen van de relevante douaneautoriteiten te accepteren. Voor bepaalde niet-Europese importen bent u verantwoordleijk voor het betalen van de belastingen en heffingen aan de toepasselijke belastingautoriteit. Alle van ons gekochte Producten vallen onder een verzendingscontract. Het eigendom van de Producten wordt overgedragen door de relevante verkoper aan eShopWorld na het exporteren van de Producten. Vervolgens wordt het eigendom overgedragen door eShopWorld aan u voorafgaand aan het importeren van het Product en u bent de geregistreerde importeur.

2.12 Door Producten bij ons te bestellen, machtigt u hierbij een door ons gekozen gelicentieerde douane-expediteur om op te treden als uw agent en zaken te doen met buitenlandse belastingautoriteiten om uw Producten af te wikkelen, namens u rechten en belastingen te verantwoorden, uw Producten te retourneren en, indien van toepassing, namens u restitutieclaims op te stellen en in te dienen voor alle goederen die u retourneert. Houd er rekening mee dat klanten in Canada zijn uitgesloten van sectie 2.12; klanten in Canada moeten sectie 6.8 raadplegen.

3. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE SITE

3.1 Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u deze website gaat gebruiken. Door onze site te gebruiken, geeft u aan dat u deze Gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u accepteert en ermee instemt deze na te leven. Indien u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, dient u het gebruik van deze site onmiddellijk te staken.

3.2 Wij garanderen niet dat onze site of enige inhoud ervan altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken zal zijn. Toegang tot onze site is toegestaan op tijdelijke basis, en we behouden ons het recht voor om de gehele of een deel van de site zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken, te beëindigen of te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u als om welke reden dan ook al onze sites of een deel daarvan op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar zijn.

3.3 U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle nodige maatregelen om toegang te krijgen tot onze site. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die toegang hebben tot onze site via uw internetverbinding op de hoogte zijn van deze voorwaarden en dat zij zich eraan houden.

3.4 Wij kunnen deze voorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. Bekijk deze pagina van tijd tot tijd om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij hebben aangebracht, aangezien deze voor u bindend zijn.

3.5 Wij kunnen onze site van tijd tot tijd updaten en de inhoud ervan te allen tijde wijzigen.

3.6 De toegang tot bepaalde delen van onze site is beperkt. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot andere delen van onze site, of zelfs de hele site, te beperken.

3.7 Het gebruik van onze sites door een minderjarige (een persoon jonger dan 18 jaar) is onderworpen aan de toestemming van hun ouder of voogd en ons contract is met de ouder of voogd, die verantwoordelijk is voor de naleving van de minderjarige. Wij adviseren ouders of voogden die minderjarigen toestaan gebruik te maken van de site, dat het belangrijk is dat zij met minderjarigen communiceren over hun veiligheid online, omdat matiging of doorlichting van advertenties niet gegarandeerd of onfeilbaar is. Minderjarigen die gebruik maken van interactieve diensten moeten bewust worden gemaakt van de potentiële risico's voor hen.

3.8 U mag onze site niet gebruiken op een manier die schade toebrengt of kan toebrengen aan de site of aan de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de site; of op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van onze site om materiaal te kopiëren, op te slaan, te hosten, door te geven, te verzenden, te gebruiken, te publiceren of te verspreiden; ongeautoriseerde toegang tot onze site te verkrijgen; gegevens van onze site te verzamelen; ongevraagde commerciële communicatie via onze site te verzenden; en/of zonder beperking het verrichten van handelingen die niet in overeenstemming zijn met het doel van deze site: consumentenorders in ontvangst te nemen en uit te voeren.

3.9 Indien nodig zullen we elke schending van deze Voorwaarden melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en zullen we samenwerken met die autoriteiten door uw identiteit en/of uw persoonlijke informatie aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending, zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk ophouden.

3.10 Wij behouden ons alle rechten, titels en belangen voor met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van ons en onze gelieerde ondernemingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, octrooien, handelsmerken, dienstmerken, auteursrechten, databankrechten, ontwerprechten, knowhow, vertrouwelijke informatie en andere soortgelijke beschermde rechten in enig land.

4. WAT U ONS MACHTIGT TE DOEN

4.1 Door gebruik te maken van onze site, machtigt u ons om betalingen, terugbetalingen en aanpassingen voor uw transacties te verwerken, geld over te maken naar uw bankrekening indien van toepassing, uw kredietkaart te belasten en ons en onze gelieerde ondernemingen alle bedragen te betalen die u verschuldigd bent in overeenstemming met deze voorwaarden.

4.2 U dient ons bij de registratie juiste en nauwkeurige informatie te verstrekken en deze informatie te onderhouden en bij te werken zoals van toepassing. We kunnen u op elk moment vragen om financiële, zakelijke of persoonlijke informatie te verstrekken die we vragen om uw identiteit te verifiëren. U zult zich niet voordoen als een persoon of een naam gebruiken die u niet wettelijk mag gebruiken. U machtigt ons om uw informatie te verifiëren (met inbegrip van eventuele bijgewerkte informatie) en een eerste kredietautorisatie te verkrijgen van uw creditcardmaatschappij.

5. LEVERING

5.1 Uw verzendbevestiging bevat leveringsinformatie aan de hand waarvan u de levering van uw Producten kunt volgen. Af en toe kan onze levering aan u beïnvloed worden door een Gebeurtenis buiten onze controle. Zie artikel 9 voor onze verantwoordelijkheden wanneer dit gebeurt.

5.2. Indien er op uw adres niemand beschikbaar is om de goederen in ontvangst te nemen, kan de vervoerder een bericht van afleverpoging achterlaten om aan te geven dat de goederen zijn geretourneerd naar het plaatselijke depot. Als dit gebeurt, neem dan contact op met de transporteur op het nummer dat vermeld staat op het bericht van afleverpoging. Als u nog meer problemen heeft, kunt u contact opnemen met eShopWorld op info@eshopworld.com.

5.3 De levering van een bestelling wordt voltooid wanneer wij de Producten leveren op het adres dat u ons hebt doorgegeven, of wanneer u of een door u georganiseerde vervoerder deze Producten bij ons afhaalt.

5.4 Het kan voorkomen dat een deel van een bestelling niet op voorraad is of door de betreffende winkelier wordt nabesteld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen in uw bestelling als gevolg van nabestelling situaties of vertragingen veroorzaakt door de detailhandelaar, en verzendingen van uw producten zullen alleen gebeuren nadat de producten zijn aangekomen in ons depot.

5.5 Producten worden naar u verzonden op basis van de informatie die u ons verstrekt en u bent verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie. Als er voorschriften worden overtreden (met inbegrip van, maar niet uitsluitend, export-/importvoorschriften) als gevolg van onjuiste informatie die u hebt verstrekt, bent u verantwoordelijk voor een dergelijke overtreding.

5.6 De vervoerder kan contact met u opnemen om leveringen te regelen, leveringsgegevens te bevestigen, leveringen van tijd tot tijd te herschikken.

6. RETOURNEREN

6.1 Gegevens voor het retourneren van het product worden bij de kassa, of in uw bestelbevestigingsmail of uw verzendbevestiging verstrekt.

6.2 Retourzendingen mogen alleen worden verzonden naar het adres dat is vermeld op het “Retour Merchandise Portal”. Deze gegevens worden verstrekt bij het leveringspakket met uw bestelling of in de e-mail ter bevestiging van de verzending (die een link bevat naar het “Retour Merchandise Portal”).

6.3 Geretourneerde Producten dienen in nieuwe staat te verkeren, voorzien van labels en vergezeld te zijn van het originele ontvangstbewijs of de originele factuur. Alle geretourneerde Producten worden op eigen risico verzonden. Als u een retouretiket hebt ontvangen, moet u het retouretiket gebruiken dat u via het “Retour Merchandise Portal” wordt verstrekt.

6.4 Alle terugbetalingen zijn onderworpen aan inspectie en verificatie in onze retourcentra.

6.5 Alleen in gevallen waarin de gegevens van de geretourneerde Producten zijn verstrekt binnen het Retour Merchandise Portal zullen wij u terugbetalen.

6.6 U krijgt de oorspronkelijke verkoopprijs van de geretourneerde Producten, indien van toepassing, rechten en/of belastingen terug, plus of minus eventuele aanvullende crediteringen of debiteringen die uitsluitend door de betreffende verkoper zijn bepaald.

6.7 U wordt door ons terugbetaald op de kredietkaart of andere betaalmethode die door u is verstrekt toen de bestelling oorspronkelijk werd geplaatst. De terugbetaling wordt verwerkt binnen veertien (14) werkdagen nadat het Product in perfecte verkoopbare staat in het retourcentrum is aangekomen.

6.8 Alleen Canadese shoppers: eShopWorld is een erkende CREDITS-deelnemer bij het Canada Border Services Agency (CBSA). Door het bestellen van goederen bij eShopWorld, geef ik hierbij toestemming aan Livingston International, een erkend douane-expediteur in CREDITS, om op te treden als mijn agent, en om zaken te doen met de CBSA om vrijgave van mijn goederen te verkrijgen, rekening voor rechten en belastingen, retourzending van goederen naar eShopWorld, en elektronisch indienen van restitutie vorderingen namens mij. In het kader van het CREDITS programma, begrijp ik dat het CBSA elke terugbetaling van rechten en belastingen die werden betaald op de geretourneerde goederen naar de douane-makelaar zal sturen, en dat ik de terugbetaling rechtstreeks van eShopWorld zal verkrijgen. Ik machtig Livingston International ook om elke terugbetaling die door de CBSA in mijn naam verstrekt werd door te sturen, zodat eShopWorld kan worden terugbetaald.

7. RECHT VAN DE CONSUMENT OP RETOURNERING EN TERUGBETALING (KLANTEN IN DE EUROPESE UNIE)

7.1 Onder voorbehoud van artikel 7.2 hieronder, hebt u een wettelijk recht op een “afkoelingsperiode” gedurende welke u uw bestelling om welke reden dan ook zonder boete kunt annuleren tot veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling.

7.2 Uw recht op annulering is alleen van toepassing in omstandigheden waarin wij wettelijk verplicht zijn om een dergelijk recht aan u te verstrekken in uw respectievelijk rechtsgebied.

7.3 Om een Contract te annuleren, hoeft u ons alleen maar te laten weten dat u besloten hebt om het te annuleren. De gemakkelijkste manier om dit te doen is het invullen van het annuleringsformulier op ons portaal voor retourzendingen. Een link naar het Annuleringsformulier van de verkoper wordt opgenomen in uw bevestigingsmail van de bestelling en/of uw bevestigingsmail van de verzending. Als u deze methode gebruikt, zullen we u een e-mail sturen om te bevestigen dat we de annulering van uw bestelling hebben ontvangen.

7.4 U wordt door ons terugbetaald op de kredietkaart of andere betaalmethode die door u is verstrekt toen de bestelling oorspronkelijk werd geplaatst. De terugbetaling wordt verwerkt binnen veertien (14) dagen nadat het Product in perfecte verkoopbare staat in het retourcentrum is aangekomen.

7.5 Retourzendingen moeten worden verzonden naar het adres dat wordt vermeld op het “Retour Merchandise Portal”, waarvan de details worden verstrekt bij het leveringspakket dat uw bestelling bevat of in de e-mail ter bevestiging van verzending (die een link bevat naar het “Retour Merchandise Portal”). Alleen in gevallen waarin de details van de geannuleerde bestelling zijn verstrekt in de Retour Merchandise Portal zullen wij u terugbetalen voor de oorspronkelijke verkoopprijs betaald van de geretourneerde producten, invoerrechten en/of belastingen indien van toepassing, en verzending en behandeling.

7.6 Geretourneerde Producten dienen in nieuwe staat te zijn, voorzien van de originele verpakking of labels en vergezeld van het originele ontvangstbewijs of de originele factuur. Alle geretourneerde Producten worden op eigen risico verzonden. Aanbevolen wordt om ze verzekerd per aangetekende brief te versturen, of via een andere bezorgdienst die een pakket kan traceren en bij bezorging een handtekening vereist.

7.7 U kunt ons ook e-mailen op info@eshopworld.com of per post contact met ons opnemen met eShopWorld c/o U.S. Direct E-Commerce Limited, 3e verdieping, The Concourse Building, 100-115 Airside Business Park, Swords, County Dublin, K67 NY94 Ierland. Als u ons e-mailt of een brief naar ons schrijft, verzoeken wij u uw naam, e-mailadres en de gegevens van uw bestelling te vermelden om ons te helpen deze te identificeren. Als u ons uw orderannulering per e-mail of per post toestuurt, dan is uw orderannulering van kracht vanaf de datum dat u ons de e-mail of de brief stuurt. U bent verantwoordelijk voor de verzend- en administratiekosten in verband met het terugsturen van uw geannuleerde bestelling naar eShopWorld. Dit geldt niet als u een door eShopWorld genomineerd of voorafbetaald label hebt ontvangen.

7.8 Als u uw contract annuleert, zullen wij:

7.8.1 u de prijs terugbetalen die u voor de Producten hebt betaald;

7.8.2 het bedrag van de betaalde rechten en heffingen terug te betalen;

7.8.3 de kosten die u hebt betaald voor de levering aan u terug te betalen, hoewel, zoals toegestaan door de wet, de maximale terugbetaling zal gelijk zijn aan de kosten van de levering door middel van de goedkoopste leveringsmethode.

7.9 Restituties zullen worden uitgegeven binnen veertien (14) dagen nadat het Product in perfecte verkoopbare staat in het retourcentrum is aangekomen.

8. PRODUCTGARANTIES EN ONZE AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Alle problemen in verband met de garantie die zich met betrekking tot een Product voordoen, moeten worden doorgegeven aan het desbetreffende klantenondersteuningsteam van de detailhandelaar via de contactgegevens op de website van de verkoper. Wij zullen het product terugbetalen of vervangen, al naargelang het geval en uitsluitend op instructie van de verkoper.

8.2 ALLE PRODUCTOMSCHRIJVINGEN EN SPECIFICATIES ZIJN AAN ONS VERSTREKT DOOR DE VERKOPER. WIJ KUNNEN NIET INSTAAN VOOR DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF VOLLEDIGHEID VAN EEN DERGELIJKE BESCHRIJVING OF SPECIFICATIE. WIJ BIEDEN GEEN WAARBORGEN, GARANTIES OF CONVENANTEN VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT DE GESCHIKTHEID, KWALITEIT, VEILIGHEID, OF HET ONVERMOGEN OM TE GEBRUIKEN, OF HET ONVERMOGEN OM TE HEBBEN GEREPAREERD OF ONDERHOUDEN, VAN EEN PRODUCT GEKOCHT DOOR U. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE GESCHIKTHEID, KWALITEIT OF VEILIGHEID VAN HET PRODUCT, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK (CONTRACTUEEL, UIT ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID) OF ONDER ENIGE WETTELIJKE IMPLICIETE VOORWAARDE) VOOR ENIGE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTIËLE, BESTRAFFENDE, SPECIALE EN GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, VERLIES VAN INKOMSTEN OF VERLIES VAN GEGEVENS) DAT VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET GEKOCHTE OF VERKREGEN PRODUCTEN, ONGEACHT OF WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ONZE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID TEN OPZICHTE VAN U IS HET BEDRAG DAT OP UW CREDITCARD OF ANDERE VORM VAN BETALING. ONDANKS DE OVERIGE BEPALINGEN IN DEZE VOORWAARDEN. GEEN VAN DE PARTIJEN SLUIT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL IN DE MATE DAT DIT UITSLUITEND HET GEVOLG IS VAN NALATIGHEID VAN DIE PARTIJ, HAAR WERKNEMERS, AGENTEN OF GEVOLMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGERS.

8.3 Voor zover toegestaan door de wet, sluiten wij alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere bepalingen uit die van toepassing kunnen zijn op onze site of de inhoud ervan, expliciet of impliciet.

8.4 Wij zijn niet aansprakelijk ten opzichte van een gebruiker voor enig verlies of schade, hetzij contractueel, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen, of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, ontstaan door of in verband met:

8.4.1 het gebruik of de onmogelijkheid om onze site te gebruiken; of

8.4.2 gebruik van of vertrouwen op enige inhoud die op onze site wordt weergegeven.

8.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, een gedistribueerde denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander bedrijfseigen materiaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze sites of als gevolg van het downloaden van enige inhoud op onze sites of op enige daaraan gekoppelde website.

8.6 Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt op onze sites. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van deze gelinkte websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van hen.

9. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE CONTROLE

9.1 Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige nalatigheid of vertraging in de uitvoering van onze verplichtingen uit hoofde van een Contract dat is veroorzaakt door een Gebeurtenis buiten onze controle. Een gebeurtenis buiten onze controle wordt hieronder gedefinieerd in artikel 9.2.

9.2 Onder "Gebeurtenis buiten onze controle" wordt verstaan elke handeling of gebeurtenis die buiten onze redelijke controle valt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stakingen, uitsluitingen of andere vakbondsacties door derden, onlusten, oproer, invasie, terroristische aanslag of dreiging van terroristische aanslag, oorlog (al dan niet aangegeven) of oorlogsdreiging of voorbereiding op een oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurramp, of het uitvallen van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken, nabestellingssituaties of vertragingen veroorzaakt door de detailhandelaar of de onmogelijkheid om gebruik te maken van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, gemotoriseerd vervoer of andere openbare of particuliere vervoermiddelen.

9.3 Indien er een Externe gebeurtenis plaatsvindt die van invloed is op de uitvoering van onze verplichtingen uit hoofde van een contract:

9.3.1 Zullen wij zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is contact met u opnemen om u hiervan op de hoogte te stellen; en

9.3.2 Onze verplichtingen onder een Contract worden opgeschort en de termijn voor de uitvoering van onze verplichtingen wordt verlengd voor de duur van de Gebeurtenis buiten onze controle. Wanneer de Gebeurtenis buiten onze controle onze levering van Producten aan u beïnvloedt, zullen wij een nieuwe leveringsdatum met u regelen nadat de Gebeurtenis buiten onze controle voorbij is.

9.3.3 U kunt een contract annuleren dat is beïnvloed door een gebeurtenis buiten onze controle die langer dan 30 dagen heeft geduurd. Neem contact met ons op om te annuleren. Als u ervoor kiest om te annuleren, zult u alle relevante Producten die u al hebt ontvangen moeten retourneren, en wij zullen de prijs die u hebt betaald terugbetalen, inclusief eventuele leveringskosten (indien van toepassing).

10. SCHADELOOSSTELLING

10.1 U vrijwaart ons en verplicht zich ons schadeloos te stellen voor alle verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rechtsbijstand en alle bedragen die door ons aan een derde worden betaald ter afwikkeling van een claim of geschil op advies van onze juridische adviseurs) die door ons worden opgelopen of geleden als gevolg van een schending door u van een bepaling van deze Voorwaarden, of als gevolg van een claim dat u een bepaling van deze Voorwaarden hebt overtreden.

11. INBREUKEN OP DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

11.1 Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten onder deze Voorwaarden, als u deze Voorwaarden op enigerlei wijze schendt, kunnen wij alle maatregelen nemen die wij passend achten om de schending aan te pakken, met inbegrip van het opschorten van uw toegang tot de site, het verbieden van uw toegang tot de site, het blokkeren van computers die uw IP- adres gebruiken om de site te openen, het contacteren van uw internetprovider om te verzoeken dat zij uw toegang tot de site blokkeren en/of het instellen van een gerechtelijke procedure tegen u.

12. ONLINE GESCHILLENBESLECHTING

12.1 Op grond van de EU-regelgeving (Online Dispute Resolution for Consumer Disputes) 2015 moeten alle in de Europese Unie gevestigde ondernemers die overeenkomsten inzake onlineverkoop of -dienstverlening sluiten, en alle in de Europese Unie gevestigde onlinemarkten, hun diensten aanbieden:

12.1.1. een elektronische link naar het ODR-platform, beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.1.2 Als u rechtstreeks contact wilt opnemen met eShopWorld met betrekking tot uw Online Geschil, kunt u dit doen via Compliance@eshopworld.com.

13. ANDERE BELANGRIJKE VOORWAARDEN

13.1 We kunnen onze rechten en verplichtingen uit hoofde van een Contract overdragen aan een andere organisatie, maar dit heeft geen invloed op uw rechten of onze verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden.

13.2 Dit contract is tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft enig recht om een van de bepalingen ervan af te dwingen.

13.3 Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met onze Privacyverklaring. Neem de tijd om onze Privacyverklaring aandachtig te lezen, omdat deze belangrijke voorwaarden bevat die op u van toepassing zijn.

13.4 Elk van de paragrafen van deze Voorwaarden werkt afzonderlijk. Indien een rechtbank of een relevante autoriteit beslist dat een van hen onwettig of onuitvoerbaar is, blijven de overige leden volledig van kracht.

13.5 Niets dat in of impliciet uit deze Voorwaarden wordt uitgedrukt of vermeld is bedoeld of mag worden geïnterpreteerd om aan een andere persoon dan de partijen bij deze Voorwaarden een wettelijk of billijk recht, rechtsmiddel of claim te geven onder of met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden. Deze Voorwaarden en alle verklaringen, garanties, overeenkomsten, condities en bepalingen hiervan zijn bedoeld om te zijn en zijn voor het enige en exclusieve voordeel van ons, onze filialen en u.

13.6 Indien wij niet van u eisen dat u uw verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden nakomt, of indien wij onze rechten jegens u niet afdwingen, of indien wij dit uitstellen, betekent dit niet dat wij afstand hebben gedaan van onze rechten jegens u en betekent dit niet dat u deze verplichtingen niet hoeft na te komen.

13.7 Op deze Voorwaarden is het Ierse recht van toepassing. Dit betekent dat een Contract voor de aankoop van Producten via onze site en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband met het zal worden beheerst door het Ierse recht. U en wij zijn het er allebei over eens dat de Ierse rechtbanken niet-exclusieve rechtsmacht zullen hebben.