ข้อกำหนดและเงื่อนไข

DE | EN | ES | FR | IT | NO | RU | SG | TH | TR | TW

เพจนี้ (พร้อมด้วยเพจ นโยบายส่วนบุคคล) เป็นข้อมูลแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับบริษัท US Direct
E-Commerce Limited ซึ่งทำการค้าในชื่อของ eShopWorld (”บริษัท”) และข้อตกลงและเงื่อนไขตามกฎหมาย ("ข้อตกลง") ที่บริษัทใช้ในการขายสินค้าตามข้อ 2.1 ด้านล่าง ("สินค้า") ทางเว็บไซต์ของบริษัท ("เว็บไซต์บริษัท") ให้กับลูกค้า โดยข้อตกลงดังกล่าวนี้จะใช้กับทุกสัญญาขายสินค้าที่บริษัททำกับลูกค้า ("สัญญา") กรุณาอ่านข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียดและทำความเข้าใจจนแน่ใจก่อนที่จะใช้เว็บไซต์บริษัท โปรดทราบด้วยว่าก่อนที่จะส่งคำสั่งซื้อหรือชำระเงิน ลูกค้าจะได้รับคำถามว่ายอมรับข้อตกลงนี้หรือไม่ ถ้าลูกค้าปฏิเสธที่จะยอมรับข้อตกลง จะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์บริษัทได้หรือไม่สามารถชำระเงินค่าสินค้านั้นได้

ขอแนะนำให้พิมพ์สำเนาข้อตกลงนี้หรือบันทึกไว้เป็นเอกสารอ้างอิงในอนาคต โดยบริษัทอาจแก้ไขข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราวตามกำหนดไว้ด้านล่าง ทุกครั้งที่ลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือใช้เว็บไซต์บริษัท กรุณาตรวจสอบข้อตกลงให้แน่ใจว่าเข้าใจข้อตกลงที่จะใช้ ณ เวลานั้น

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

1.1 บริษัท US Direct E-Commerce Limited ทำการค้าในชื่อของ "eShopWorld" เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ เลขทะเบียนบริษัทคือ 479237 และมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่
เลขที่ 4 The Concourse, Beacon Court, Dublin 18, Ireland

1.2 การติดต่อบริษัท

1.2.1 ถ้าลูกค้าต้องการติดต่อบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมถึงมีข้อร้องเรียน กรุณาติดต่อด้วยการส่งอีเมลมาที่ customercare@esw2018.wpengine.com

1.2.2 ถ้าบริษัทต้องติดต่อลูกค้าหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทจะติดต่อลูกค้าด้วยการส่งอีเมลหรือส่งหนังสือแจ้งไปทางไปรษณีย์แบบชำระค่าบริการล่วงหน้าไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้ในคำสั่งซื้อ

 1. การทำสัญญาระหว่างลูกค้ากับบริษัท

2.1 บริษัททำสัญญากับผู้ค้าปลีกทั่วโลก เพื่อให้ผู้ค้าปลีกมีสินค้าจำหน่ายในประเทศของลูกค้า ด้วยการทำเช่นนี้ บริษัทจึงทำให้ลูกค้าสามารถติดตามต้นทุนนำเข้าของธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าของ
ผู้ค้าปลีกนั้นได้หลายสกุลเงิน

2.2 ลูกค้าทราบว่าการส่งคำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์บริษัท เท่ากับลูกค้าทำธุรกรรมกับบริษัท ไม่ใช่กับ
ผู้ค้าปลีกรายนั้น ๆ และทราบด้วยว่าหลังจากบริษัทตรวจสอบความถูกต้องและข้อมูลการชำระเงินที่ลูกค้าให้ไว้ผ่านแล้ว บริษัทจะซื้อสินค้าจากผู้ค้าปลีกรายดังกล่าวเพื่อขายต่อให้กับลูกค้าโดยเฉพาะในราคาที่แสดงและตกลงไว้เมื่อลูกค้าส่งคำสั่งซื้อ

2.3 เว็บไซต์บริษัทจะแนะนำขั้นตอนที่ลูกค้าต้องทำเพื่อส่งคำสั่งซื้อและชำระเงินให้กับบริษัท กระบวนการสั่งซื้อของบริษัทเอื้ออำนวยให้ลูกค้าตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคำสั่งซื้อให้กับบริษัท กรุณาอ่านและตรวจสอบคำสั่งซื้อในแต่ละเพจของกระบวนการสั่งซื้อ

2.4 หลังจากส่งคำสั่งซื้อ ลูกค้าจะได้รับอีเมลจากบริษัทแจ้งว่าได้รับคำสั่งซื้อแล้ว ลูกค้าจะได้รับใบแจ้งหนี้หลังจากมีการดำเนินการคำสั่งซื้อและการทำสัญญาระหว่างลูกค้ากับบริษัทจะเกิดขึ้น ณ จุดนี้

2.5 บริษัทจะส่งอีเมลยืนยันให้ลูกค้าทราบเมื่อมีการการจัดส่งสินค้า ("การยืนยันการจ่ายสินค้าออก")

2.6 ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดหาสินค้าให้กับลูกค้าได้ ตัวอย่างเช่น เนื่องจากไม่มีสินค้าดังกล่าวในสต็อก หรือไม่มีจำหน่ายแล้ว หรือเนื่องจากมีข้อผิดพลาดเรื่องราคาในเว็บไซต์บริษัทหรือเว็บไซต์ของผู้ค้าปลีกสินค้านั้น บริษัทจะอีเมลแจ้งให้ลูกค้าทราบและจะไม่ดำเนินการคำสั่งซื้อของลูกค้า ถ้าลูกค้าได้ชำระเงินค่าสินค้านั้นแล้ว บริษัทจะคืนเงินให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด โดยจะคืนเงินค่าสินค้าเต็มจำนวนรวมถึงค่าจัดส่งที่เก็บ และลูกค้าไม่ต้องรับผิดชอบการสั่งซื้อนี้อีกต่อไป

2.7 ลูกค้าทราบว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบความถูกต้องและข้อมูลการชำระเงินที่ลูกค้าให้ไว้ และถ้าบริษัทไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติ พนักงานของบริษัทจะติดต่อกับลูกค้าหรือธนาคารที่ออกบัตรเครดิตของลูกค้าเพื่อขอให้ยืนยันตัวตนและ/หรือเจตนาการสั่งซื้อ

2.8 โปรดทราบว่าสินค้าที่จำหน่ายในเว็บไซต์บริษัทเป็นสินค้าที่ห้ามใช้เพื่อการค้า และห้ามซื้อสินค้าเพื่อขายต่อ

2.9 เมื่อส่งคำสั่งซื้อหรือชำระเงินทางเว็บไซต์บริษัท เท่ากับลูกค้ารับรองว่าตนสามารถทำสัญญาผูกมัดได้ตามกฎหมาย

2.10 บริษัทจะเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต/เดบิตของลูกค้าหรือด้วยวิธีชำระเงินแบบอื่น และค่าใช้จ่ายนี้จะแสดงในรายการเดินบัญชีของลูกค้าด้วยชื่อ "eShopWorld", “eSW”, หรือที่คล้ายกัน ลูกค้ารับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้กับบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการชำระเงินนั้นถูกต้องและลูกค้าได้รับอนุญาตให้ใช้วิธีชำระเงินที่ต้องการ ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทมีสิทธิที่จะตรวจสอบความถูกต้องและเพียงพอของข้อมูลชำระเงินที่ลูกค้าให้

2.11 บริษัทให้บริการกำหนดภาษีและอากรในอัตราที่เหมาะสมกับการนำเข้าสินค้าของลูกค้า และรวบรวม รายงาน และนำส่งภาษีและอากร (ถ้ามี) ในนามของลูกค้าไปยังหน่วยงานของรัฐ สินค้าทั้งหมดที่ซื้อจากบริษัทจะเป็นไปตามสัญญาส่งสินค้า โดยบริษัท กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะโอนจากตัวแทนจำหน่ายที่เกี่ยวข้องไปยัง eShopWorld หลังจากส่งออกสินค้าแล้ว จากนั้นจะมีการโอนกรรมสิทธิ์จาก eShopWorld ไปให้คุณเพื่อดำเนินการนำเข้าสินค้าและคุณจะต้องเป็นผู้นำเข้าที่ถูกระบุชื่อไว้ในเอกสารการนำเข้า

2.12 ด้วยการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทนี้ ลูกค้าอนุญาตให้ตัวแทนออกรับอนุญาตที่บริษัทเป็นผู้คัดเลือกกระทำหน้าที่เป็นตัวแทนของลูกค้าและดำเนินธุระกับเจ้าหน้าที่สรรพากรต่างประเทศเพื่อออกสินค้า ชำระอากรและภาษีในนามของลูกค้า ส่งคืนสินค้าของลูกค้า และจัดเตรียมและยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าสินค้าที่ลูกค้าส่งคืน (ถ้ามี) ในนามของลูกค้า

 1. ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์บริษัท

3.1 ก่อนเริ่มใช้เว็บไซต์นี้ กรุณาอ่านข้อตกลงในการใช้งานอย่างละเอียด จากการใช้เว็บไซต์บริษัท เท่ากับลูกค้ายอมรับข้อตกลงในการใช้งาน และแสดงว่าลูกค้ายอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง ในกรณีที่ลูกค้าไม่ยอมรับข้อตกลงในการใช้งาน กรุณายุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ทั้งหมดโดยทันที

3.2 บริษัทไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือเนื้อหาในเว็บไซต์จะพร้อมใช้งานอยู่เสมอหรือต่อเนื่อง บริษัทอนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์เป็นการชั่วคราว และขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอน ยุติ หรือเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อลูกค้าในกรณีที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือทั้งหมดไม่พร้อมใช้งานในทุกเมื่อ หรือในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

3.3 ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์บริษัท นอกจากนี้ ลูกค้ายังเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนที่เข้าถึงเว็บไซต์บริษัทผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของลูกค้ารับทราบข้อตกลงนี้ และจะปฏิบัติตามข้อตกลง

3.4 บริษัทสามารถแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อด้วยการแก้ไขเพจนี้ กรุณาตรวจสอบเพจนี้เป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบการแก้ไขที่บริษัททำ เนื่องจากมีผลผูกมัดกับลูกค้า

3.5 บริษัทอาจปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์เป็นครั้งคราว และอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ทุกเมื่อ

3.6 บริษัทไม่รับประกันว่าเว็บไซต์บริษัท หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือการละเว้น

3.7 มีการจำกัดการเข้าถึงในบางส่วนของเว็บไซต์บริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการเข้าถึง
พื้นที่อื่นในเว็บไซต์ หรือทั้งเว็บไซต์ ตามดุลพินิจของบริษัท

3.8 การใช้เว็บไซต์บริษัทโดยผู้เยาว์ (บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี) ต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองและสัญญาของบริษัทจะทำกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงของผู้เยาว์นั้น บริษัทขอแนะนำพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่อนุญาตให้ผู้เยาว์ใช้เว็บไซต์ว่า สิ่งสำคัญคือการสื่อสารกับผู้เยาว์เกี่ยวกับความปลอดภัยออนไลน์ เนื่องจากไม่มีการรับประกันหรือการป้องกันความผิดพลาดของการไม่มีความรุนแรงหรือตรวจสอบโฆษณา ผู้เยาว์ที่ใช้บริการแบบโต้ตอบใด ๆ
ควรทราบความเสี่ยงที่เป็นไปได้จากการใช้บริการ

3.9 ลูกค้าต้องไม่ใช้เว็บไซต์ในแบบที่เป็นเหตุให้ หรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ หรือเกิดความบกพร่องในการพร้อมใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือใช้ในทางที่ไม่ถูกกฎหมาย
ผิดกฎหมาย ฉ้อฉลหลอกลวง หรือทำร้ายผู้อื่น หรือในความติดต่อเชื่อมโยงกับผู้ใดที่มีวัตถุประสงค์หรือการกระทำที่ไม่ถูกกฎหมาย ผิดกฎหมาย ฉ้อฉลหลอกลวงหรือทำร้ายผู้อื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้เว็บไซต์บริษัทเพื่อคัดลอก จัดเก็บ โฮสต์ ส่งผ่าน ส่ง ใช้ เผยแพร่ หรือแจกจ่ายวัสดุใด ๆ การเข้าถึงเว็บไซต์บริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์บริษัท การส่งสื่อโฆษณาโดยมิได้เรียกร้องผ่านเว็บไซต์บริษัท และ/หรือการดำเนินการกระทำโดยมิจำกัดที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้ เพื่อรับหรือเติมเต็มคำสั่งซื้อของผู้บริโภค

3.10 ในกรณีที่จำเป็น บริษัทจะรายงานการละเมิดข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ด้วยการเปิดเผยข้อมูลตัวตนของลูกค้า และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่มีการละเมิดดังกล่าว สิทธิในการใช้เว็บไซต์ของลูกค้าจะสิ้นสุดทันที

3.11 บริษัทเป็นเจ้าของในสิทธิ ชื่อ และผลประโยชน์ทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ ลิขสิทธิ์ สิทธิในฐานข้อมูล สิทธิในการออกแบบ โนว์ฮาว ข้อมูลความลับ และสิทธิอื่น ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองในทำนองเดียวกันในประเทศใด ๆ

 1. บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของลูกค้า

4.1 โดยการใช้เว็บไซต์นี้ ลูกค้าอนุญาตให้บริษัทประมวลผลการชำระเงิน การคืนเงิน และการปรับปรุงแก้ไขสำหรับธุรกรรมของลูกค้า การส่งเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า (ถ้ามี) การเรียกเก็บบัตรเครดิตและการจ่ายเงินให้กับบริษัทและบริษัทในเครือเท่ากับจำนวนที่ลูกค้าเป็นหนี้ตามข้อตกลงนี้

4.2 เมื่อลงทะเบียนใช้งาน ลูกค้าต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องกับบริษัท และต้องดูแลและปรับปรุงข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทอาจขอให้ลูกค้าให้ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลธุรกิจ หรือข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบตัวตนของลูกค้าตามจำเป็น ลูกค้าจะไม่ปลอมเป็นบุคคลอื่น หรือใช้ชื่อที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตามกฎหมาย ลูกค้าอนุญาตให้บริษัทตรวจสอบข้อมูล (รวมถึงข้อมูลที่ปรับปรุง) และตรวจสอบบัตรเครดิตกับผู้ออกบัตรเครดิตเมื่อลงทะเบียน

 1. การจัดส่งสินค้า

5.1 การยืนยันการจ่ายสินค้าออกของลูกค้าจะมีข้อมูลการจัดส่งสินค้าซึ่งอำนวยให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าได้ ในบางโอกาส การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอาจได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัย กรุณาอ่านความรับผิดชอบของบริษัทใน ข้อ 8 เมื่อเกิดเหตุเช่นนี้

5.2 ในกรณีที่ไม่มีผู้รับตามที่อยู่ในการจัดส่ง ผู้ส่งจะทิ้งหนังสือแจ้งว่าได้ส่งคืนสินค้าไปยังคลังส่งสินค้าในพื้นที่ ถ้าเป็นกรณีนี้ กรุณาติดต่อผู้ส่งตามหมายเลขที่ให้ไว้ในหนังสือแจ้งการส่ง ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ eShopWorld ที่ customercare@esw2018.wpengine.com

5.3 การจัดส่งคำสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้กับบริษัท หรือลูกค้าหรือผู้ส่งที่ลูกค้ามอบหมายมารับสินค้าจากบริษัท

5.4 ในบางโอกาส ผู้ค้าปลีกอาจไม่มีสินค้าบางรายการของคำสั่งซื้ออยู่ในสต็อกหรือขาดแคลนสินค้า บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในคำสั่งซื้อของลูกค้าอันเนื่องมาจากสถานการณ์ขาดแคลนสินค้าหรือความล่าช้าที่เกิดจากผู้ค้าปลีก และการจัดส่งสินค้าของลูกค้าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อสินค้ามาถึงคลังส่งสินค้าของบริษัท

5.5 สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังลูกค้าตามข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้กับบริษัท และลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่มีการละเมิดระเบียบ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงระเบียบการส่งออก/นำเข้า) อันเนื่องจากลูกค้าให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบการละเมิดนั้น

 1. การคืนสินค้า

6.1 รายละเอียดของการคืนสินค้ามีอยู่ในเว็บไซต์ของผู้ค้าปลีก ในอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อ และ/หรือ
การยืนยันการจ่ายสินค้าออก

6.2 ต้องส่งสินค้าคืนไปยังที่อยู่ซึ่งระบุไว้ใน "พอร์ทัลคืนสินค้า" ของบริษัท ตามรายละเอียดที่ให้ไว้บนบรรจุภัณฑ์การจัดส่งที่มีคำสั่งซื้อของลูกค้าเท่านั้น

6.3 ในกรณีที่มีเหตุอันถือว่าเป็นความผิดของผู้ค้าปลีก จะไม่มีการเรียกเก็บค่าส่งคืนสินค้า

6.4 การคืนเงินทั้งหมดอยู่ภายใต้การตรวจสอบและการพิสูจน์ในศูนย์คืนสินค้าของบริษัท

6.5 ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเท่ากับราคาขายเดิมของสินค้าที่คืน อากรและ/หรือภาษี (ถ้าเหมาะสม)
บวกหรือลบเครดิตหรือเดบิตเพิ่มเติมตามที่ผู้ค้าปลีกรายนั้น ๆ กำหนด

6.6 ลูกค้าจะได้รับเงินคืนจากบริษัทผ่านบัตรเครดิต/เดบิตหรือวิธีชำระเงินแบบอื่นตามที่ลูกค้าให้ไว้เมื่อส่งคำสั่งซื้อ การคืนเงินจะดำเนินการภายในเจ็ด (7) วันทำการนับจากวันที่สินค้าถึงศูนย์คืนสินค้า

6.7 สำหรับผู้ซื้อในแคนาดาเท่านั้น eShopWorld เป็นสมาชิก CREDITS อนุญาตกับ Canada Border Services Agency (CBSA) จากการสั่งสินค้าจาก eShopWorld นี้ โดยที่นี้ ข้าพเจ้าอนุญาตให้ Livingston International ซึ่งเป็นตัวแทนออกของรับอนุญาตของ CREDITS กระทำการเป็นตัวแทนของข้าพเจ้า และทำธุรกรรมกับ CBSA เพื่อการปล่อยสินค้าของข้าพเจ้า รับผิดชอบภาษีและอากร คืนสินค้าให้กับ eShopWorld และส่งคำร้องคืนสินค้าในนามข้าพเจ้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการ CREDITS นี้ ข้าพเจ้าเข้าใจว่า CBSA จะส่งเงินคืนค่าอากรและภาษีที่ชำระให้กับสินค้าที่คืนให้กับตัวแทนออกของ และเข้าใจว่าข้าพเจ้าจะได้รับเงินคืนโดยตรงจาก eShopWorld นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังอนุญาตให้ Livingston International ส่งต่อเงินคืนใด ๆ จาก CBSA ในนามข้าพเจ้า เพื่อให้ eShopWorld สามารถชำระเงินคืนได้

 1. สิทธิของผู้บริโภคในการคืนสินค้าและขอเงินคืน (สหภาพยุโรป นอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้น)

7.1 ตามข้อ 7.2 ลูกค้ามีสิทธิใช้ "ระยะปลอดพันธะ" ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลูกค้าสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกกรณีโดยไม่เสียค่าปรับ เท่ากับสิบสี่ (14) วันนับจากได้รับคำสั่งซื้อ

7.2 ลูกค้าสามารถใช้สิทธิยกเลิกได้เฉพาะในกรณีที่บริษัทมีพันธะหน้าที่ตามกฎหมายในการให้สิทธิดังกล่าวกับลูกค้าในเขตอำนาจศาลของลูกค้า

7.3 ในการยกเลิกสัญญา ลูกค้าเพียงแค่แจ้งให้บริษัททราบการตัดสินใจยกเลิก วิธีที่สะดวกที่สุดในการแจ้งยกเลิกคือกรอกแบบฟอร์มยกเลิกใน “พอร์ทัลคืนสินค้า” การเชื่อมโยงไปยังแบบฟอร์มยกเลิกคืนสินค้ามีอยู่ในอีเมลแจ้งยืนยันการสั่งซื้อของลูกค้า และ/หรืออีเมลการยืนยันการจ่ายสินค้าออก ถ้าลูกค้าใช้วิธีนี้ บริษัทจะอีเมลยืนยันการได้รับแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า

7.4 บริษัทจะคืนเงินให้กับลูกค้าทางบัตรเครดิต/เดบิตหรือวิธีชำระเงินแบบอื่นตามที่ลูกค้าให้ข้อมูลไว้เมื่อส่งคำสั่งซื้อ การคืนเงินจะดำเนินการภายในสิบสี่ (14) วันนับจากศูนย์คืนสินค้าได้รับสินค้าในสภาพที่สมบูรณ์ขายได้

7.5 ต้องส่งสินค้าคืนไปยังที่อยู่ซึ่งระบุไว้ใน "พอร์ทัลคืนสินค้า" ของบริษัท ตามรายละเอียดที่ให้ไว้บนบรรจุภัณฑ์การจัดส่งที่มีคำสั่งซื้อของลูกค้า และอยู่ในอีเมลการยืนยันการจ่ายสินค้าออก เฉพาะในกรณีที่มีการให้รายละเอียดของคำสั่งที่ยกเลิกในพอร์ทัลคืนสินค้า บริษัทจะชำระเงินคืนให้กับลูกค้าเท่ากับราคาขายเดิมที่ชำระเป็นค่าสินค้าที่คืน อากรและ/หรือภาษี (ถ้ามี) และค่าส่งและค่าจัดการ

7.6 สินค้าที่คืนต้องอยู่ในสภาพใหม่ อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม หรือมีป้ายติด และตรงกับใบเสร็จรับเงินหรือ
ใบแจ้งหนี้ ลูกค้าเป็นผู้รับความเสี่ยงในการส่งสินค้าคืนทั้งหมด ขอแนะนำให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนที่มีการประกัน หรือบริการจัดส่งอื่นที่สามารถติดตามสถานะการจัดส่งหรือต้องมีการลงลายมือชื่อรับของ

7.7 นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถอีเมลถึงบริษัทที่ customercare@esw2018.wpengine.com  หรือติดต่อบริษัทด้วยการส่งไปรษณีย์มาที่ eShopWorld c/o U.S. Direct E-Commerce Limited, Unit 701 Northwest Business Park, Ballycoolin Rd., Dublin 15, Ireland ถ้าลูกค้าอีเมลหรือเขียนจดหมายถึงบริษัท กรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่อีเมล และรายละเอียดของคำสั่งซื้อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถระบุคำสั่งซื้อได้ ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งการยกเลิกคำสั่งซื้อทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ การยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้าจะมีผลตั้งแต่วันที่ลูกค้าส่งอีเมลหรือส่งจดหมายถึงบริษัท ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งและจัดการในการส่ง
คำสั่งซื้อที่ยกเลิกกลับมาที่ eShopWorld

7.8 ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกสัญญา บริษัทจะทำดังนี้

7.8.1 คืนเงินเท่ากับราคาที่ลูกค้าชำระค่าสินค้า

7.8.2 คืนค่าอากรและภาษีที่ชำระแล้ว

7.8.3 คืนค่าจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าเท่ากับที่ลูกค้าชำระไว้ แม้ว่าตามกฎหมายแล้ว การคืนเงินสูงสุดจะเท่ากับราคาจัดส่งตามวิธีจัดส่งที่มีราคาแพงน้อยที่สุดก็ตาม

7.9 การคืนเงินจะแล้วเสร็จภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันที่สินค้ามาถึงศูนย์คืนสินค้าในสภาพสมบูรณ์ขายได้

 1. การรับประกันสินค้าและความรับผิดชอบของบริษัท

8.1 การรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากตัวสินค้าควรสื่อสารกับทีมบริการลูกค้าของผู้ค้าปลีกรายนั้น ๆ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ได้ให้ไว้ในเว็บไซต์ของผู้ค้าปลีก บริษัทจะคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่เหมาะสมและเฉพาะเมื่อได้รับคำแนะนำจากผู้ค้าปลีกนั้น

8.2 ผู้ค้าปลีกเป็นผู้ให้รายละเอียดและข้อมูลจำเพาะทั้งหมดของสินค้าแก่บริษัท บริษัทไม่รับประกันความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์ของรายละเอียดหรือข้อมูลจำเพาะดังกล่าว บริษัทไม่รับรอง รับประกัน หรือทำสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม คุณภาพ ความปลอดภัย หรือการไม่สามารถในการใช้งาน หรือการไม่สามารถในการซ่อมแซมหรือบริการให้แก่สินค้าที่ลูกค้าซื้อ ตามกฎหมายสูงสุด บริษัทปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดทั้งโดยตรงหรือโดยนัยเกี่ยวกับความเหมาะสม คุณภาพหรือความปลอดภัยของสินค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยทั้งในด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ตามกฎหมายสูงสุด บริษัทจะไม่รับผิดชอบ (ไม่ว่าเพราะการละเมิดสัญญา (รวมถึงความประมาท) การละเมิดข้อบังคับโดยนัยตามกฎหมาย) ต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายทั้งโดยทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ อันเป็นการลงโทษหรือค่าเสียหายต่อเนื่อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไร 

การสูญเสียรายได้หรือการสูญเสียข้อมูล) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสินค้าที่ซื้อหรือได้รับ ไม่ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ความรับผิดชอบสูงสุดของบริษัทต่อลูกค้าเท่ากับจำนวนเงินที่ลูกค้าชำระผ่านบัตรเครดิตหรือวิธีชำระเงินในรูปแบบอื่น แม้มีการกำหนดไว้เป็นอื่นในข้อตกลงนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลเฉพาะในขอบเขตที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นผลจากความประมาทของคู่สัญญาฝ่ายนั้น หรือพนักงานหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของคู่สัญญานั้น

8.3 ตามกฎหมายสูงสุด บริษัทไม่เกี่ยวข้องกับทุกข้อตกลง การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่อาจจะใช้กับเว็บไซด์บริษัทหรือเนื้อหาบนเว็บไซด์ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย

8.4 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้งานกรณีเกิดความเสียหาย ไม่ว่าเพราะการละเมิดสัญญา (รวมถึงความประมาท) การละเมิดการปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมาย หรือกรณีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ความเกี่ยวข้อง (แม้เห็นล่วงหน้า)

8.4.1 การใช้หรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ หรือ

8.4.2 การใช้หรือการเชื่อมั่นในเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซด์

8.5 บริษัทไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีสูญเสียหรือเสียหายโดยไวรัส การปฏิเสธการให้บริการ หรือ วัสดุที่ก่อเกิดความเสียทางเทคโนโลยีที่อาจทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ข้อมูล หรืออื่น ๆ ของลูกค้าเกิดความเสียหายเนื่องจากการดาวน์โหลดข้อมลต่าง ๆ ผ่านการใช้งานเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกัน

8.6 บริษัทไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์บริษัท การเชื่อมโยงดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าบริษัทให้การรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นแต่อย่างใด บริษัทไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์ของลูกค้า

 1. เหตุสุดวิสัย

9.1 บริษัทจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อการล้มเหลวในการดำเนินการหรือการล่าช้าในการปฏิบัติพันธะหน้าที่ตามสัญญาอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เหตุสุดวิสัยหมายถึงเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมในข้อ 9.2

9.2  "เหตุสุดวิสัย" หมายถึงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือวิสัยการควบคุมอันควร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การนัดหยุดงาน การปิดงาน หรือกระกระทำอื่นทางอุตสาหกรรมของบุคคลภายนอก การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การจลาจล การรุกราน การโจมตีก่อการร้าย หรือการขู่โจมตีก่อการร้าย สงคราม (ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) หรือการขู่หรือเตรียมทำสงคราม เพลิงไหม้
การระเบิด พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว แผ่นดินทรุด โรคระบาด หรือวินาศภัยธรรมชาติ หรือการล้มเหลวของเครือข่ายสื่อสารสาธารณะหรือเอกชน  สถานการณ์ขาดแคลนสินค้า หรือความล่าช้าอันเกิดจาก
ผู้ค้าปลีกหรือการไม่สามารถใช้การขนส่งทางรถไฟ ทางเรือ ทางเครื่องบิน ทางรถยนต์ หรือวิธีการขนส่งอื่นของบริการขนส่งสาธารณะหรือเอกชน

9.3 ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติพันธะหน้าที่ตามสัญญาของบริษัท

9.3.1 บริษัทจะติดต่อแจ้งลูกค้าโดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ และ

9.3.2 พันธะหน้าที่ตามสัญญาของบริษัทจะถูกระงับ และเวลาในการปฏิบัติพันธะหน้าที่จะขยายตามระยะเวลาของเหตุสุดวิสัยนั้น ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยส่งผลกระทบต่อการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า บริษัทจะกำหนดวันที่จัดส่งให้ลูกค้าใหม่หลังจากพ้นเหตุสุดวินัยนั้น

9.3.3 ลูกค้าสามารถยกเลิกสัญญาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยซึ่งดำเนินติดต่อกันนานกว่า 30 วัน ถ้าต้องการยกเลิกสัญญา กรุณาติดต่อเรา ถ้าลูกค้าเลือกที่จะยกเลิก ลูกค้าต้องส่งคืนสินค้าต่าง ๆ ที่ได้รับแล้ว (บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย) แล้วบริษัทจะคืนค่าสินค้าที่ลูกค้าได้ชำระแล้วโดยรวมถึงค่าจัดส่ง

 1. ค่าสินไหมทดแทน

10.1 โดยข้อตกลงนี้ ลูกค้าตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับบริษัทและรับผิดชอบความสูญหาย ความเสียหาย ต้นทุน ความรับผิด และค่าใช้จ่ายทั้งปวงให้กับบริษัท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมายและจำนวนเงินใด ๆ ที่บริษัทชำระให้กับผู้อื่นเพื่อระงับข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทตามคำแนะนำของที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกิดขึ้นหรือทำให้บริษัทเดือดร้อน ซึ่งเกิดจากการที่ลูกค้าทำผิดข้อบังคับในข้อตกลงนี้ หรือเกิดจากข้อเรียกร้องที่ลูกค้าทำผิดข้อบังคับในข้อตกลงนี้

 1. การละเมิดข้อตกลงในการใช้งาน

11.1 โดยไม่เป็นการกระทบสิทธิอื่น ๆ ของบริษัทภายใต้ข้อตกลงนี้ ถ้าลูกค้าผิดข้อตกลงไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทสามารถดำเนินการตามที่เห็นว่าสมควรเพื่อจัดการปัญหาการผิดข้อตกลงนั้น รวมถึงการระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ การห้ามมิให้ลูกค้าเข้าถึงเว็บไซต์ การบล็อกคอมพิวเตอร์ที่ใช้ที่อยู่ไอพีของลูกค้าไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์ การติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของลูกค้าเพื่อขอให้บล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์ และ/หรือการดำเนินคดีในชั้นศาลกับลูกค้า

 1. ข้อตกลงอื่นที่สำคัญ

12.1 บริษัทสามารถโอนสิทธิและพันธะหน้าที่ตามสัญญาของบริษัทให้กับองค์กรอื่นได้ แต่การนี้จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของลูกค้าหรือพันธะหน้าที่ของบริษัทภายใต้ข้อตกลงนี้

12.2 สัญญานี้เป็นสัญญาระหว่างลูกค้ากับบริษัท บุคคลอื่นไม่มีสิทธิบังคับใช้ข้อตกลงใด ๆ ของสัญญา

12.3 บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามนโยบายส่วนบุคคลเท่านั้น กรุณาอ่าน นโยบายส่วนบุคคล  ของบริษัทอย่างละเอียด เนื่องจากมีข้อตกลงสำคัญที่ใช้กับลูกค้า

12.4 ข้อกำหนดในแต่ละวรรคมีผลแยกกัน หากศาลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบวินิจฉัยแล้วเห็นว่า วรรคใดไม่ชอบด้วยกฎหมาย  หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ วรรคอื่น ๆ ที่เหลือจะยังคงมีผลสมบูรณ์

12.5 ในข้อตกลงนี้ ไม่มีความใดที่แสดงหรือกล่าวถึงหรืออนุมานหรือสามารถตีความได้ว่าให้บุคคลใดนอกเหนือจากคู่สัญญามีสิทธิตามกฎหมายหรือสิทธิเท่าเทียม แก้ไข หรือเรียกร้องภายใต้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ข้อตกลงและการแถลงข้อความ การรับรอง การทำสัญญา  เงื่อนไขและข้อบังคับทั้งหมดในสัญญานี้มีเจตนาและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของลูกค้า บริษัท และบริษัทในเครือเท่านั้น

12.6 ถ้าบริษัทไม่ได้ยืนยันให้ลูกค้าปฏิบัติตามพันธะหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงนี้ หรือไม่ได้บังคับใช้สิทธิของบริษัทกับลูกค้า หรือล่าช้าในการกระทำดังกล่าว จะไม่ถือว่าบริษัทสละสิทธิ์ต่อลูกค้าและไม่ได้หมายความว่าลูกค้าไม่ต้องปฏิบัติตามพันธะหน้าที่เหล่านั้น

12.7 ข้อตกลงนี้อยู่ใต้บังคับของกฎหมายประเทศไอร์แลนด์ หมายความว่าสัญญาซื้อขายสินค้าผ่านเว็บไซต์บริษัทและข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาจะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายประเทศไอร์แลนด์ ทั้งลูกค้าและบริษัทตกลงให้เสนอคดีต่อศาลไอร์แลนด์ที่มีเขตอำนาจในการตัดสินคดีทั่วไป

 

Top